Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej (od roku akademickiego 2018/2019).

WZORY WNIOSKÓW

Wniosek o stypendium doktoranckie dla doktorantów I roku.

Wniosek o stypendium projakościowe dla doktorantów I roku.

Wniosek o stypendium doktoranckie / projakościowe dla doktorantów powyżej I roku.

STYPENDIA DOKTORANCKIE

W dniu 26.09.2018 odbyło się posiedzenie Wydziałowej Komisji Doktoranckiej, która zapoznała się ze złożonymi wnioskami. Poniżej znajdują się listy z rekomendacjami WKD.

II rok SD

III rok SD

IV rok SD

Stypendia doktoranckie zostaną wypłacone po zaakceptowaniu list stypendialnych przez Rektora.

Doktoranci I roku oraz doktoranci, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wniosków o stypendium doktoranckie składają wnioski w Dziekanacie w terminie 02-05.10.2018 (w godzinach pracy Dziekanatu).

W dniu 09.10.2018 dbyło się posiedzenie Wydziałowej Komisji Doktoranckiej, która zapoznała się ze złożonymi wnioskami (I rok i in.). Poniżej znajdują się listy z rekomendacjami WKD.

I rok SD

II rok SD

III rok SD

IV rok SD

STYPENDIA PROJAKOŚCIOWE

Harmonogram składania wniosków o stypendia projakościowe:

  • 19.10.2018 r. (piątek) – składanie wniosków (do Dziekanatu)
  • do 5.11.2018 r. (poniedziałek) – rozpatrzenie wniosków przez WKD i przekazanie odnośników do wstępnych list rankingowych do Działu Spraw Naukowych
  • do 9.11.2018 r. (piątek) – ogłoszenie wyników na stronie SDPG, stronach domowych wydziałowych studiów doktoranckich, stronie Działu Spraw Naukowych
  • do 16.11.2018 r. (piątek) – składanie odwołań do WKD (do Dziekanatu)
  • do 21.11.2018 r. (środa) – rozpatrzenie odwołań przez WKD
  • do 28.11.2018 r. (środa) – ogłoszenie przez Prorektora ds. nauki listy doktorantów, którym przyznano stypendium

Listy osób rekomendowanych przez WKD  do otrzymania stypendium projakościowego w roku akademickim 2018/2019

Odwołania od wyników konkursu można składać w Dziekanacie do dnia 16.11.2018 do godz. 13.00

W dniu 16.11.2018 odbyło się posiedzenie WKD, na ktorym zatwierdzono wstępne listy osób rekomendowanych do otrzymania stypendium projakościowego.

W związku z faktem, że nie wpłynęło żadne odwołanie listy osób rekomendowanych nie uległy zmianie i zostaną przekazane w niezmienionej treści do prorektoratu ds nauki.