USZCZEGÓŁOWIONE KRYTERIA PRZYJĘĆ

w postępowaniu rekrutacyjnym na III stopień studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej

w roku akademickim 2018/2019

 

W ramach postępowania konkursowego w rekrutacji następujące trzy kryteria główne będą brane pod uwagę przez Komisję Rekrutacyjną:

 

1. Średnia ocen z przebiegu studiów II stopnia lub średnia ocen z przebiegu jednolitych studiów magisterskich, która nie może być niższa niż 3,8. Przy czym minimalna ocena uzyskana na dyplomie uprawniająca do rekrutacji wynosi 4.0.

 

2. Rozmowa kwalifikacyjna.

 

Trzy podkryteria w rozmowie kwalifikacyjnej będą brane pod uwagę:

 

  1. Ocena wiedzy w tematyce deklarowanej pracy doktorskiej

Zostaną zadane trzy pytania:

- Jaką wiedzę i przygotowanie formalne posiada kandydat w tematyce proponowanej pracy doktorskiej?

- Jak widzi kandydat swoją rolę w realizacji proponowanego projektu, w tym jaki będzie jego pierwszy krok w części eksperymentalnej?

- Dodatkowe pytania ze strony Komisji Rekrutacyjnej, które mogą być zadane w j. angielskim (odpowiedź może być w j. angielskim lub polskim)

  1. Poziom motywacji

Zostanie zadane jedno pytanie na które kandydat musi odpowiedzieć w j. angielskim

- Jaka jest motywacja kandydata do podjęcia studiów III stopnia oraz wyboru opiekuna i tematyki pracy?

  1. Umiejętność komunikacji w j. angielskim

- Ocena na podstawie wypowiedzi w punkcie b)

 

Za każde podkryterium kandydat może otrzymać ocenę w skali 2-5 co 0,5, przy czym otrzymanie oceny 2,0 w jakimkolwiek z powyższych podkryteriów dyskwalifikuje kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Średnia ocen z trzech podkryteriów będzie oceną końcową za rozmowę kwalifikacyjną.

 

3. Osiągnięcia naukowe i/lub zawodowe.

 

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia naukowe i/lub zawodowe musi być dołączona do wniosku (t.j.: kopie pierwszych stron publikacji, doniesień konferencyjnych wraz z informacją o konferencji, patentów, potwierdzenia od organizatorów targów lub wystaw, informacje o pracach badawczych potwierdzone przez kierowników projektu ze wskazaniem roli danej osoby w projekcie wraz z dokumentacją itp.) ze wskazaniem kwartyli w przypadku publikacji z listy JCR.

Punktacja za te osiągnięcia przedstawiona jest w tabeli poniżej

 

Lp.

osiągnięcie

 

punkty

1

 

udokumentowany udział w przynajmniej 1 konferencji / sympozjum

5

udokumentowany udział w przynajmniej 1 konferencji / sympozjum  z publikacją w materiałach konferencyjnych w postaci streszczenia

 

 

10

udokumentowany udział w przynajmniej 1 konferencji / sympozjum z publikacją w materiałach konferencyjnych w postaci artykułu (co najmniej 5 stron)

 

15

2

współautorstwo publikacji w polskojęzycznym czasopiśmie zamieszczonym na liście MNiSzW

20

3

współautorstwo publikacji w obcojęzycznym czasopiśmie zamieszczonym na liście MNiSzW

25

4

współautorstwo publikacji w czasopiśmie zamieszczonym na liście JCR (IV kwartyl)

20

5

współautorstwo publikacji w czasopiśmie zamieszczonym na liście JCR (II-III kwartyl)

30

6

współautorstwo publikacji w czasopiśmie zamieszczonym na liście JCR (I kwartyl)

 

40

7

współautorstwo zgłoszenia patentowego

 

30

8

współautorstwo nagrodzonego rozwiązania technologicznego czy też technicznego  (targi, wystawy)

10

9

udokumentowany udział w pracach zespołu realizującego prace badawczo – rozwojowe

do 25

 

Uwaga: jeśli wśród współautorów danego osiągnięcia (pkt. 1-8) jest więcej niż jeden student czy też doktorant to punkty są dzielone pomiędzy współautorów zaliczających się do tej grupy.

Punkty za osiągnięcia zostaną przeliczone na ocenę według zasady:

Punkty                                   Ocena

0 pkt                                         2,0

>   0 ale £ 10                          3,0

> 10 ale £ 20                          3,5

> 20 ale £ 30                          4,0

> 30 ale £ 40                          4,5

> 40                                        5,0

 

 

                        Ostateczna ocena końcowa zdobyta w postępowaniu kwalifikacyjnym, będzie wyliczona jako średnia z ocen za trzy kryteria podstawowe (ocena z przebiegu studiów, rozmowa kwalifikacyjna, osiągnięcia naukowe lub zawodowe).