Wymagane dokumenty Wymagane dokumenty

podpisany wydruk deklaracji uczestnictwa w e-rekrutacji

odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich); w przypadku braku dyplomu (dotyczy to osób których obrony odbyły się w okresie czerwiec i wrzesień i nie otrzymały jeszcze wymaganych dokumentów) należy złożyć zaświadczenie o ukończeniu takich studiów (z datą obrony, końcowym wynikiem studiów oraz średnią ocen z przebiegu studiów);

suplement do dyplomu ukończenia studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich);  w przypadku braku suplementu (dotyczy to osób których obrony odbyły się w okresie czerwiec i wrzesień i nie otrzymały jeszcze wymaganych dokumentów) - poświadczony wykaz ocen w karcie przebiegu studiów oraz informacje o pracy magisterskiej (tytuł, promotor, ocena);

pisemna zgoda samodzielnego pracownika naukowego na sprawowanie opieki naukowej nad kandydatem oraz pisemna zgoda kierownika katedry (wg wzoru), w której ma być realizowany doktorat na przyjęcie wraz z  informacją o zapewnieniu pensum dydaktycznego dla kandydata (dokument jest przygotowywany przez opiekuna, nie przez kandydata);

oświadczenie o zatrudnieniu określające wymiar etatu (dotyczy wyłącznie tych kandydatów, którzy w trakcie procesu rekrutacji są osobami zatrudnionymi);

1 fotografia formatu legitymacyjnego (może być dołączona / wklejona do kwestionariusza osobowego);

kwestionariusz osobowy (wg wzoru);

wykaz osiągnięć naukowych lub zawodowych (wraz z odpowiednią dokumentacją o której mowa w punkcie 3 wydziałowych zasad rekrutacji na studia III stopnia);

 

Komplet dokumentów należy składać w Dziekanacie pok. nr 6 (Chemia C).

Przyjmowanie dokumentów Kandydatów na studia III stopnia:

05 – 15.09.2016  w godzinach pracy Dziekanatu.

Dokumenty można również przesłać pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Chemicznego PG

Ul. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

/rekrutacja na studia III stopnia/