WYMAGANE DOKUMENTY

 

  1. podpisany wydruk deklaracji uczestnictwa w e-rekrutacji
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich); w przypadku braku dyplomu (dotyczy to osób których obrony odbyły się w okresie czerwiec i wrzesień i nie otrzymały jeszcze wymaganych dokumentów) należy złożyć zaświadczenie o ukończeniu takich studiów (z datą obrony, końcowym wynikiem studiów oraz średnią ocen z przebiegu studiów);
  3. suplement do dyplomu ukończenia studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich);  w przypadku braku suplementu (dotyczy to osób których obrony odbyły się w okresie czerwiec i wrzesień i nie otrzymały jeszcze wymaganych dokumentów) - poświadczony wykaz ocen w karcie przebiegu studiów oraz informacje o pracy magisterskiej (tytuł, promotor, ocena);
  4. pisemna zgoda samodzielnego pracownika naukowego (wg wzoru) na sprawowanie opieki naukowej nad kandydatem oraz pisemna zgoda kierownika katedry, w której ma być realizowany doktorat oraz w której realizowana będzie dydaktyka (dokument jest przygotowywany przez opiekuna, nie przez kandydata);
  5. oświadczenie o zatrudnieniu określające wymiar etatu (dotyczy wyłącznie tych kandydatów, którzy w trakcie procesu rekrutacji są osobami zatrudnionymi);
  6. jedna fotografia formatu legitymacyjnego (może być dołączona / wklejona do kwestionariusza osobowego);
  7. kwestionariusz osobowy (wg wzoru);
  8. wykaz osiągnięć naukowych lub zawodowych (wraz z odpowiednią dokumentacją o której mowa w punkcie 3 wydziałowych zasad rekrutacji na studia III stopnia);

 

Komplet dokumentów należy składać w Dziekanacie pok. nr 6 (Chemia C).

Przyjmowanie dokumentów Kandydatów na studia III stopnia:

03 – 14.09.2018  w godzinach pracy Dziekanatu:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 10.00 – 13.00

Dokumenty można również przesłać pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Chemicznego PG

Ul. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

/rekrutacja na studia III stopnia/