Wybory członków rady dyscypliny Chemia

Szanowni Państwo!

W nadchodzącym tygodniu czekają nas kolejne wybory – tym razem przedstawicieli Wydziału w radzie dyscypliny Chemia. Uchwała Senatu nr 447/2020/XXIV z dnia 22 kwietnia 2020 r. ustala skład rady: liczyć będzie ona mianowicie 24 członków, w tym 12 pochodzących z wyboru. Wśród wybranych członków rady powinno się znaleźć dziesięciu przedstawicieli grupy pracowniczej A (profesorowie i doktorzy habilitowani) oraz dwóch przedstawicieli grupy pracowniczej B (pozostali nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora).

Cytowane poniżej zapisy Instrukcji Wyborczej precyzują kryteria uprawniające do udziału w głosowaniu:
-------------------------------
5.5.3. Członkami rad dyscyplin naukowych/rad dziedzin naukowych mogą być pracownicy naukowo dydaktyczni i naukowi posiadający stopień doktora lub doktora habilitowanego lub tytuł profesora, przy czym nie mniej niż 2/3 członków rady stanowią osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, reprezentującymi daną dyscyplinę/dziedzinę.
5.5.5. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach członków rady dyscypliny naukowej lub rady dziedziny naukowej przysługuje wszystkim nauczycielom akademickim posiadającym tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub doktora, zatrudnionym w Uczelni na stanowiskach badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych i badawczych w pełnym wymiarze czasu pracy, deklarującym przynależność do danej dyscypliny lub dziedziny w co najmniej 25%, zgodnie z ostatnim oświadczeniem złożonym na podstawie art. 343 ust. 7 Ustawy.
-------------------------------

Z racji zagrożenia epidemicznego, nadal obowiązuje uchwała Senatu o przeprowadzeniu wyborów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej we wszystkich czynnościach przewidzianych w aktualnym kalendarzu wyborczym. Procedura głosowania odbywać się więc będzie według załączonego harmonogramu, w sposób analogiczny jak miało to miejsce podczas wyborów przedstawicieli do Senatu PG.

a) Pierwszym etapem procedury, który będzie realizowany w poniedziałek, 11 maja, w godzinach 9.00-11.00, jest zgłaszanie kandydatów na członków rady dyscypliny Chemia. CUI roześle do osób uprawnionych do udziału w głosowaniu wiadomość e-mail z indywidualnym linkiem. Link pozwoli na jednokrotne zgłoszenie kandydatów, zgodnie z liczbą przedstawicieli zatwierdzoną przez Senat PG (czyli 10 przedstawicieli grupy A, 2 przedstawicieli grupy B). Zgłoszenia dokonywane są w ramach grupy, tzn. pracownicy grupy A zgłaszają nie więcej niż 10 kandydatów z grupy A, pracownicy grupy B zgłaszają nie więcej niż dwóch kandydatów z grupy B. System zapewnia anonimowość zgłoszenia.

b) Po zamknięciu w/w procedury w ciągu ok. 1 h CUI przesyła do przewodniczącego WKW listę osób, które dokonały zgłoszenia elektronicznego oraz listę zgłoszonych osób.

c) Zgłoszeni kandydaci muszą wypełnić stosowne oświadczenie o zgodzie na kandydowanie. Po otrzymaniu wymaganych zgód, listę kandydatów ogłoszę we wtorek, 12 maja, o godzinie 14.00. Właściwa procedura wyborcza, czyli głosowanie na wskazanych kandydatów, rozpocznie się w środę, 13 maja. Odbywać się będzie ona również w formie elektronicznej.

Jan Zielkiewicz, przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Załączone pliki