Seminarium wydziałowe: "Rola inżynierii chemicznej w rozwoju nowoczesnych źródeł pozyskiwania energii" | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Seminarium wydziałowe: "Rola inżynierii chemicznej w rozwoju nowoczesnych źródeł pozyskiwania energii"

19 January 2023 13:15 - 15:00

Dnia 19.01.202 o godzinie 13.15 w Audytorium Chemicznym odbędzie się seminarium wydziałowe.

W ramach seminarium wydziałowego wystąpienie wygłosi Profesor Grzegorz Wielgosiński

Temat wystąpienia: Rola inżynierii chemicznej w rozwoju nowoczesnych źródeł pozyskiwania energii

W prezentacji zostaną przedstawione wyznawania stojące przed Polską w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego oraz spodziewane kierunki działań. Omówione zostaną problemy źródła wytwarzania energii, zarówno elektrycznej jak i cieplnej, miejsce OZE w zapewnieniu bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię. Szczegółowo zostanie omówiony problem pozyskiwania energii z odpadów i związane z tym zagadnieniem mity i przekłamania. W podsumowaniu zostaną wskazanie przyszłe kierunki działań i prac badawczych, istotne z punktu widzenia dalszego rozwoju inżynierii chemicznej w Polsce.

Biogram

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński

Zatrudnienie: profesor w Politechnice Łódzkiej; Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska; Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy.

Pełnione funkcje: Dziekan na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, kierownik Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Łodzi.

Obszar zainteresowań zawodowych prof. Grzegorza Wielgosińskiego to inżynieria środowiska oraz inżynieria reakcji chemicznych. Jest autorem m.in. 7 monografii, 14 patentów, 2 Polskich Norm oraz 132 publikacji krajowych i zagranicznych. Zajmuje się zagadnieniami ochrony powietrza, a w szczególności oczyszczaniem gazów odlotowych, rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń w atmosferze, zarządzaniem ochroną powietrza, gospodarką odpadami, w tym termicznym przekształcaniem odpadów, planami gospodarki odpadami, paliwami alternatywnymi. Główne zainteresowania badawcze Profesora skupiają się na problemie powstawania emisji i ograniczania emisji dioksyn i furanów (polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i polichlorowanych dibenzofuranów). Jest autorem prac i ekspertyz dotyczących ochrony powietrza i spalania odpadów. Autor licznych opracowań wykonanych dla Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Zdrowia. Członek Zarządu Stowarzyszenia Termiczne Przekształcanie Odpadów oraz założyciel Stowarzyszenia Promocji Paliw Alternatywnych, a także ekspert Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska. Od 2014 roku jest przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska Oddziału Łódzkiego PAN., a od 2021 roku członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Adres wydarzenia

Audytorium Chemiczne, Chemia A