Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska monitoruje kariery zawodowe swoich Absolwentów na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005r.

Badanie ankietowe dotyczy zagadnienia jakości kształcenia na PG oraz pracy zawodowej i zostanie przeprowadzone po 3 i 5 latach od dnia ukończenia studiów. Na wskazany przez studenta adres e-mailowy zostanie przesłany link do ankiety badawczej, z prośbą o jej wypełnienie. Ankieta ma charakter poufny, a wyniki badań prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień i wniosków o charakterze ogólnym.

Badanie posłużyć ma modyfikacji programu studiów oraz opracowaniu nowej oferty kształcenia studentów, w celu lepszego przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Deklarację uczestnictwa w ww. badaniu (lub brak zgody) należy wyrazić poprzez wypełnienie, wydrukowanie i podpisanie Karty Informacyjnej Absolwenta PG, zamieszczonej na stronie Moja PG, w zakładce: „Studia” oraz dostarczyć do Biura KarierBratniak, pok. 204 w celu uzyskania wpisu do karty obiegowej.

Więcej informacji do uzyskania na stronie Moja PG oraz na stronie Biura Karier: http://pg.edu.pl/biuro-karier/monitorowanie-karier-zawodowych.