Badania | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Badania

 1. Termodynamika i struktura roztworów, oddziaływania międzycząsteczkowe w roztworach - badania termodynamiczne, spektroskopowe i teoretyczne:
  • studia spektroskopowe i obliczenia ab initio dotyczące hydratacji nieelektrolitów, elektrolitów oraz hydratacji hydrofobowej, z uwzględnieniem związków o znaczeniu biologicznym,
  • symulacje wodnych roztworów substancji modelowych oraz cząsteczek biologicznych metodą dynamiki molekularnej,
  • studia nad właściwościami termodynamicznymi i strukturą solwatowanych jonów, a zwłaszcza kationów metali,
  • charakterystyka oddziaływań międzycząsteczkowych w rozpuszczalnikach dwuskładnikowych,
  • objętości molowe, rozszerzalności izobaryczne oraz ściśliwości adiabatyczne soli oraz indywidualnych jonów w wodzie i rozpuszczalnikach niewodnych oraz w rozpuszczalnikach dwuskładnikowych.
 2. Fizykochemiczne podstawy analizy środowiskowej:
  • badania nad możliwościami zastosowania membran w technice mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) oraz zastosowanie opracowanego próbnika do oznaczania polarnych związków organicznych.