Badania | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Badania

Zakres prowadzonych badań naukowych

Pracownicy Katedry Technologii Leków i Biochemii Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej prowadzą badania z zakresu biotechnologii, biochemii, bioinformatyki, mikrobiologii, biologii komórki, chemii leków oraz biologii molekularnej. Główna problematyka badawcza obejmuje poszukiwanie nowych celów molekularnych, racjonalne projektowanie i syntezę związków o aktywności biologicznej, poszukiwanie i izolację związków aktywnych ze źródeł naturalnych, określanie mechanizmów ich aktywności biologicznej na poziomie molekularnym i komórkowym. Badania naukowe prowadzone są w dwóch głównych nurtach: w obszarze związków o aktywności przeciwnowotworowej (grupy badawcze 1, 2 i 3) i przeciwdrobnoustrojowej (grupy badawcze 1, 3, 4 i 5).

 1. Grupa badawcza syntezy, izolacji i badań strukturalnych związków biologicznie czynnych – S. Milewski
 2. Grupa badawcza chemii i biochemii związków przeciwnowotworowych – Z. Mazerska, E. Augustin
 3. Grupa badawcza projektowania leków i farmakologii molekularnej – M. Bagiński, M. Wojciechowski
 4. Grupa badawcza biochemii strukturalnej i enzymologii – I. Gabriel,
 5. Grupa badawcza biotechnologii związków pochodzenia naturalnego o aktywności przeciwdrobnoustrojowej – P. Szweda
 6. Laboratorium mikroskopowe, stanowiące część ogólnowydziałowego Laboratorium Analizy Strukturalnej – N. Maciejewska
 7. Laboratorium  analityczne – K. Kozłowska-Tylingo

Zakres oferowanych usług i ekspertyz

 • Oznaczanie aktywności przeciwmikrobiologicznej i cytotoksyczności związków.
 • Ustalanie budowy chemicznej i struktury przestrzennej związków pochodzenia naturalnego.
 • Ilościowa analiza zależności struktura - aktywność (techniki QSAR).
 • Opracowywanie i chemometryczna analiza wielowymiarowych zbiorów danych (wyników pomiarów).
 • Optymalizacja i modelowanie procesów.
 • Modelowanie molekularne technikami mechaniki i dynamiki molekularnej.
 • Oddziaływania związków z naturalnymi i sztucznymi błonami lipidowymi.
 • Oczyszczanie i izolacja białek.
 • Analiza przemian metabolicznych ksenobiotyków w układach in vitro oraz w komórkach nowotworowych.
 • Określanie mechanizmu działania biologicznego związków na poziomie komórkowym (apoptoza, etapy cyklu komórkowego).