Badania | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Badania

Zakres prowadzonych badań naukowych

 • Poszukiwanie celów molekularnych dla racjonalnego projektowania nowych chemoterapeutyków do kontroli układów eukariotycznych (leki przeciwgrzybowe i przeciwnowotworowe).
 • Modelowanie molekularne związków biologicznie czynnych i ich kompleksów z celami komórkowymi.
 • Racjonalne projektowanie i synteza nowych związków o działaniu przeciwnowotworowym.
 • Racjonalne projektowanie i synteza nowych związków o działaniu przeciwgrzybowym.
 • Określanie mechanizmów aktywności biologicznej syntetyzowanych związków oraz innych leków na poziomie molekularnym i komórkowym (apoptoza, etapy cyklu komórkowego).
 • Badanie przemian metabolicznych związków przeciwnowotworowych.
 • Poszukiwanie chemoterapeutyków zdolnych przełamać oporność wielolekową komórek nowotworowych i grzybowych.
 • Poszukiwanie efektywnych i nietoksycznych modulatorów pomp błonowych odpowiedzialnych za opornośc wielolekową.

Zakres oferowanych usług i ekspertyz

 • Oznaczanie aktywności przeciwmikrobiologicznej i cytotoksyczności związków.
 • Ustalanie budowy chemicznej i struktury przestrzennej związków pochodzenia naturalnego.
 • Ilościowa analiza zależności struktura - aktywność (techniki QSAR).
 • Opracowywanie i chemometryczna analiza wielowymiarowych zbiorów danych (wyników pomiarów).
 • Optymalizacja i modelowanie procesów.
 • Modelowanie molekularne technikami mechaniki i dynamiki molekularnej.
 • Oddziaływania związków z naturalnymi i sztucznymi błonami lipidowymi.
 • Oczyszczanie i izolacja białek.
 • Analiza przemian metabolicznych ksenobiotyków w układach in vitro oraz w komórkach nowotworowych.
 • Określanie mechanizmu działania biologicznego związków na poziomie komórkowym (apoptoza, etapy cyklu komórkowego).