Badania | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Badania

Aktywność badawcza Katedry obejmuje szeroki zakres tematyczny z obszaru nauk o koloidach, lipidach i zjawiskach międzyfazowych. Badania prowadzone są w celu charakteryzowania fundamentalnych oddziaływań różnych układów koloidalnych z organizmem ludzkim oraz potencjalnego wykorzystania wyników pracy eksperymentalnej w projektowaniu nowych struktur koloidalnych o zwiększonej funkcjonalności w określonych zastosowaniach spożywczych, kosmetycznych i farmaceutycznych.

W związku z tym, badania prowadzone w naszej Katedrze zostały podzielone na trzy nurty naukowe:

 1. charakteryzowanie oddziaływań fizykochemicznych pomiędzy białkami, substancjami lipidowymi oraz węglowodanami;
 2. określenie roli różnych substancji aktywnych biologicznie i oddziaływań natury koloidalnej zachodzących pomiędzy nimi w trakcie procesów trawienia i absorpcji w układzie pokarmowym człowieka;
 3. projektowanie i testowanie funkcjonalności układów zdyspergowanych, takich jak nano- i mikroemulsje, w zastosowaniach kosmetycznych i farmaceutycznych.

Biorąc to pod uwagę, jednym z głównych obszarów badań naukowych prowadzonych obecnie w Katedrze jest dogłębna analiza charakteru przebiegu zjawisk fizykochemicznych zaangażowanych w procesy trawienia żywności i absorpcji substancji pokarmowych w ludzkim przewodzie pokarmowym. Zasadniczym celem tego rodzaju oryginalnych badań jest zgromadzenie wiedzy z zakresu koloidalnych aspektów przemian jakim podlega żywność w czasie trawienia oraz wiedzy dotyczącej funkcjonowanie układu trawiennego u różnych grup wiekowych, chorobowych itp. w społeczeństwie. Wynikiem takich badań jest także formułowanie racjonalnych podstaw naukowych, niezbędnych w efektywnym żywieniu personalizowanym, rozwijanym na potrzeby tego rodzaju grup. 
 

Wykonujemy oznaczenia i analizy według standartowych procedur postępowania, opracowanych na podstawie polskich i europejskich norm.


W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt
 

Analiza surowców i produktów lipidowych

Liczby charakterystyczne

 • Oznaczanie liczby jodowej;
 • Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości;
 • Oznaczanie liczby nadtlenkowej;
 • Oznaczanie liczby zmydlenia;

Pozostałe oznaczenia:

 • Oznaczanie zawartości tłuszczu metodą ekstrakcji w aparacie Soxhleta;
 • Oznaczanie współczynnika załamania światła przy użyciu refraktometru Abbego;
 • Oznaczanie stabilności oksydatywnej;
 • Oznaczanie zawartości wody i substancji lotnych;
 • Oznaczanie substancji niezmydlających się. Metoda ekstrakcji eterem etylowym;
 • Pomiar lepkości dynamicznej lepkościomierzem Hopplera;


Analiza układów koloidalnych i właściwości fizykochemicznych

 • Badanie napięć powierzchniowych i międzyfazowych;
 • Badanie stabilności oraz procesów destabilizacyjnych;
 • Analiza trawienia białek oraz lipidów w symulowanych warunkach żołądkowo-jelitowych;
 • Pomiary spektrofotometryczne;
 • Pomiary reologiczne;
 • Oznaczanie surfaktantów anionowych metodą z błękitem metylenowym (MBAS);
 • Oznaczanie wskaźnika trwałości piany i zdolności pianotwórczej;
 • Oznaczanie zawartości substancji powierzchniowo czynnej metodą miareczkowania dwufazowego;
 • Oznaczanie łącznej zawartości tłuszczu niezmydlonego i substancji niezmydlających się;
 • Oznaczanie całkowitej zawartości wolnych alkaliów;
 • Pomiar lepkości dynamicznej lepkościomierzem Hopplera;
 • Oznaczanie ogólnej zawartości tlenku fosforu(v) w postaci fosforomolibdenianu chinoliny;
 • Oznaczanie zawartości aktywnego tlenu w proszkach do prania;
 • Oznaczanie zawartości nadboranu sodowego w proszkach do prania;
 • Oznaczanie fosforu ogólnego;
 • Oznaczanie rozpuszczalnych ortofosforanów kolorymetryczną metodą molibdenianową z kwasem askorbinowym jako reduktorem;
 • Oznaczanie azotu ogólnego metodą Kjeldahla;
 • Oznaczanie azotu amonowego w wodzie metodą bezpośredniej nessleryzacji;
 • Oznaczanie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną z salicylanem sodowym;
 • Oznaczanie azotu azotynowego metodą z kwasem sulfanilowym;
 • Oznaczanie siarczanów metodą turbidymetryczną;
 • Oznaczanie chlorków metodą miareczkową Mohra;
 • Oznaczanie rozpuszczonego tlenu metodą Winklera;
 • Oznaczanie twardości ogólnej w zakresie 0,357mval/dm3 i poniżej metodą wersenianową;
 • Oznaczanie kwasowości i zasadowości mineralnej i ogólnej metodą miareczkowania wobec wskaźników;
 • Badania zapotrzebowania tlenu i zawartości węgla organicznego. Oznaczanie BZT metodą rozcieńczeń;
 • Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu metodą dwuchromianową.