Wyjazd naukowy w ramach programu Europium Short-Term Outgoing Visits | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-09-14

Wyjazd naukowy w ramach programu Europium Short-Term Outgoing Visits

Karol Parchem

W ramach programu Europium Short-Term Outgoing Visits, dr inż. Karol Parchem z Katedry Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności uzyskał stypendium na 4-tygodniowy wyjazd naukowy do Centrum Spektrometrii Mas Uniwersytetu w Aveiro (UA) w Portugalii, kierowanym przez Profesor Rosário Domingues. Centrum Spektrometrii Mas UA od ponad 25 lat prowadzi badania naukowe w dziedzinie biochemii funkcjonalnej oraz badania dotyczące zastosowania technik omicznych w naukach o żywności i żywieniu oraz medycynie. Wśród aktualnych tematów badawczych Centrum wyróżnić można poszukiwanie nowych biomarkerów stresu oksydacyjnego w stanach patologicznych, takich jak cukrzyca oraz nowotwory złośliwe, czy określenie biologicznego znaczenia modyfikacji potranslacyjnych białek w warunkach komórkowego stresu oksydacyjnego.

W ramach wyjazdu, dr inż. Karol Parchem realizował badania naukowe dotyczące wpływu żelaza hemowego występującego w żywności na indukcję stresu oksydacyjnego w ludzkim układzie pokarmowym. Badania epidemiologiczne przeprowadzone do tej pory wykazały związek między spożywaniem czerwonego mięsa, będącego bogatym źródłem żelaza hemowego, a rozwojem nowotworu jelita grubego. Co więcej, w 2015 roku Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer, IARC) zakwalifikowała spożycie czerwonego mięsa jako czynnik prawdopodobnie kancerogenny dla człowieka (grupa 2A), natomiast spożycie przetworzonego mięsa jako czynnik kancerogenny (grupa 1). Uważa się, że jednym ze składników odpowiedzialnych za kancerogenne działanie czerwonego mięsa jest żelazo hemowe. Jednak mechanizm jego działania nie został jeszcze w pełni poznany. Proponuje się, że jednym z nich może być indukcja utleniania lipidów podczas trawienia żołądkowo-jelitowego.

Prowadzone w ramach wyjazdu badania naukowe miały na celu identyfikację reaktywnych form lipidów, powstających w wyniku utleniania katalizowanego żelazem hemowym w warunkach trawienia żołądkowo-jelitowego, przy zastosowaniu techniki ultrasprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas. Ponadto realizacja wyjazdu umożliwiła wzbogacenie doświadczenia Aplikanta w zakresie obsługi wysokorozdzielczego spektrometru mas wyposażonego w analizator typu Orbitrap oraz przetwarzania uzyskanych danych przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania.

Współpraca z zespołem naukowym Profesor Rosário Domingues jest obecnie kontynuowana w ramach Akcji COST (Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych) zatytułowanej "Pan-European Network in Lipidomics and EpiLipidomics", w której przedstawicielami Polski są między innymi pracownicy Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek oraz dr inż. Karol Parchem.

Więcej informacji na temat Akcji COST CA19105 EpiLipidNET dostępnych jest na stronie internetowej: https://www.epilipid.net.

122 wyświetleń