Doktorant-stypendysta w Katedrze Chemii Analitycznej | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-07-21

Doktorant-stypendysta w Katedrze Chemii Analitycznej

Logotyp Narodowego Centrum Nauki

Wymagania:

 • Status studenta słuchacza studium doktoranckiego lub szkoły doktorskiej,
 • Tytuł magistra w dyscyplinie nauk chemicznych lub technicznych (magister chemii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej);
 • Podstawowa wiedza z zakresu powszechnie wykorzystywanych technik przygotowania próbek do analizy;
 • Podstawowa wiedza z zakresu problematyki jakości powietrza wewnętrznego oraz sposobów monitorowania jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy laboratoryjnej związanej analizą próbek środowiskowych
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Myślenie analityczne i kreatywność;
 • Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i chęć dalszego rozwoju;
 • Motywacja do pracy naukowej oraz zdolność do samodzielnego rozwiązywania postawionych problemów badawczych;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Dyspozycyjność;
 • Mile widziane doświadczenie naukowe potwierdzone uczestnictwem w konferencjach lub udziałem w opracowywaniu publikacji naukowych.

Opis zadań:

 • Pobieranie próbek wybranych grup związków organicznych obecnych w fazie gazowej w pomieszczeniach placówek opieki nad dziećmi i osobami starszymi
 • Pobieranie i badanie składu chemicznego próbek aerozolu w zakresie PM1, PM2,5, PM10.
 • Badanie rozkładu wielkości cząstek aerozolu w powietrzu pomieszczeń zamkniętych z wykorzystaniem urządzeń pracujących w czasie rzeczywistym, jak np. SMPS( Scaning Mobility Particle Sizer), OPS (Optical Particle Sizer).
 • Przygotowywanie próbek do analizy z wykorzystaniem odpowiednich technik ekstrakcyjnych dedykowanych do oznaczenia różnych grup związków chemicznych m.in. wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, WWA, polichlorowanych bifenyli, PCB i/lub pestycydów;
 • Wykonywanie analiz chromatograficznych z wykorzystaniem techniki chromatografii gazowej oraz wstępna analiza uzyskanych wyników badań
 • Przygotowywanie manuskryptów publikacji naukowych, prezentacji ustnych i plakatów

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert: 9 września 2022, 00:00

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o stypendium doktoranckie na rok z możliwością przedłużenia na czas trwania projektu, w pełnym wymiarze godzin (czas trwania projektu 36 miesięcy - do 06.07.2025);
 • Wynagrodzenie: stypendium 5 000 zł brutto miesięcznie przez okres trwania umowy/projektu

Dodatkowe informacje:

Dokumenty należy składać w terminie do 09.09.2022 na adres kierownika projektu: bozena.zabiegala@pg.edu.pl. W tytule maila proszę podać OPUS-22 stypendysta/doktorant.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do:

• przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami, które na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach, zostali ocenieni najwyżej (o terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną prze email),

• nierozstrzygnięcia konkursu.

Rozpoczęcie pracy w projekcie planowane jest na dzień 01.10.2022. Projekt nie daje możliwości zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania w celu rozpoczęcia studiów.

Wymagane dokumenty:

 • CV z uwzględnieniem wykazu osiągnięć zgodnym z § 3. pkt 12 " Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki" (załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.),
 • skan lub kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 • opinia opiekuna pracy magisterskiej
 • list motywacyjny
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta słuchacza studium doktoranckiego lub szkoły doktorskiej,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

W przypadku, gdy przekazane dane obejmują inne dane niż imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, prosimy o umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Politechnikę Gdańską w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem danych przetwarzanych w procesie rekrutacyjnym będzie Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Pani/Pana praw.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (na podstawie art. 6 lit. c RODO*) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, natomiast inne dane (jeśli zostaną podane) na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO*).

4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat.

5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli została wyrażona) w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. *RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

123 wyświetleń