Wydział Chemiczny z najlepszymi kategoriami naukowymi! | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-07-29

Wydział Chemiczny z najlepszymi kategoriami naukowymi!

grafika tematyczna
Ogłoszono wyniki ewaluacji jednostek naukowych, czyli oceny jakości ich działalności naukowej w ramach prowadzonych dyscyplin naukowych.

Wydział Chemiczny otrzymał wysokie kategorie dla prowadzonych dyscyplin:

w dyscyplinie nauki chemiczne – kategorię A+, w dyscyplinie inżynieria chemiczna – kategorię A.

Otrzymane kategorie są spektakularnym sukcesem wszystkich pracowników Wydziału, dlatego składam Państwu serdecznie podziękowania i gratulacje. Dziękuję za Waszą aktywność naukową – cudownie, że została wysoko oceniona. Dziękuję za prowadzone badania zlecone i podejmowanie współpracy z otoczeniem gospodarczym - to bardzo ważny element naszej działalności, wymagający i absorbujący – cieszę się, że i ten element został doceniony i wysoko oceniony. Dziękuję za wszelakiego rodzaju realizowane projekty – też się przyczyniły do tego naszego wspólnego sukcesu.

Jak wygląda proces ewaluacji jednostek naukowych?

Poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C, od czego zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, a także wartość subwencji.

Dziedziny naukowe podzielono na cztery grupy:

  • I grupa – nauki humanistyczne, społeczne i teologiczne,
  • II grupa – nauki ścisłe, przyrodnicze, medyczne i o zdrowiu,
  • III grupa – nauki inżynieryjne, techniczne i rolnicze,
  • IV grupa – dyscypliny artystyczne.

Do oceny brane są osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową w ewaluowanej dyscyplinie, a także osiągnięcia uczestników szkół doktorskich. W nowym modelu ewaluacji wprowadzono limit osiągnięć, jakie jeden pracownik może zgłosić do ewaluacji.

Wszystkie grupy nauk są oceniane w ramach trzech podstawowych kryteriów, mają one jednak inną wagę w przypadku każdej z grup, co pozwala na ocenę poszczególnych dyscyplin z uwzględnieniem specyfiki każdej z nich:

  • Kryterium I – poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej - ocena poziomu naukowego dotyczy artykułów naukowych, monografii, redakcji monografii i autorstwa rozdziałów w monografiach, a także przyznanych patentów.
  • Kryterium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych - efekty finansowe ocenia się na podstawie wysokości środków pozyskanych na projekty badawcze w ramach konkursów organizowanych przez instytucje unijne, zagraniczne i krajowe. W kryterium bierze się pod uwagę również komercjalizację wyników badań lub prac rozwojowych, a także prace naukowe realizowane na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki.
  • Kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki – ocenę wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki przeprowadza się na podstawie opisów udowadniających związek między badaniami a funkcjonowaniem administracji, ochroną zdrowia, kulturą itp. Przy ocenie tego kryterium bierze się pod uwagę tzw. studium indywidualnych przypadków, które pozwala na rzetelny pomiar i ocenę wpływu.

Ewaluację przeprowadza Komisja Ewaluacji Nauki, która podejmuje uchwałę w sprawie kategorii naukowych proponowanych dla ewaluowanych podmiotów w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych. Przyznanie kategorii odbywa się na podstawie algorytmu, który uwzględnia wagi przypisane poszczególnym kryteriom ewaluacji. Wagi te są zróżnicowane w zależności od dziedzin nauki. W zależności uzyskanego wyniku podmiot jest zaliczany do odpowiedniej kategorii naukowej, przy czym przyznawanie kategorii A+ wymaga przeprowadzenia dodatkowej oceny eksperckiej. Minister, biorąc pod uwagę uchwałę KEN, przyznaje podmiotom kategorie naukowe A+, A, B+, B lub C.

Życzę Wszystkim nam dalszego dynamicznego rozwoju.

Zapraszam do świętowania tego sukcesu 30 września 2022 roku.

Dziekan wraz z kolegium dziekańskim.

1072 wyświetleń