Stypendysta-Doktorant w projekcie SONATA-BIS (KKiME) | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-31

Stypendysta-Doktorant w projekcie SONATA-BIS (KKiME)

Logotyp Narodowego Centrum Nauki

Nazwa jednostki: Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Nazwa stanowiska: stypendysta – doktorant
Wymagania:

- ukończone studia magisterskie w dziedzinie chemii, inżynierii materiałowe lub fizyki (Kandydaci otrzymujący dyplom krótko po dacie zamknięcia ogłoszenia będą również brani pod uwagę),

- doświadczenie w pracach laboratoryjnych w zakresie procesów hydrotermalnych, metod oczyszczania i syntezy nieorganicznej,

- znajomość chemii nieorganicznej i organicznej, podstawowa wiedza z zakresu elektrochemii,

- samodzielność w prowadzeniu prac laboratoryjnych,

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

- motywacja do pracy naukowej.

Opis zadań:

Prace przewidziane dla doktoranta w projekcie „Opracowanie procesów odzyskiwania surowców krytycznych ze zużytych ogniw litowo-jonowych” (Umowa nr: UMO-2022/46/E/ST8/00395)

1) Prace badawcze związane z rozwojem i optymalizacją odzysku aktywnych materiałów elektrodowych ze zużytych ogniw litowo-jonowych

2) Prace badawcze związane z charakterystyką fizykochemiczną i elektrochemiczną odzyskiwanych materiałów elektrodowych

3) Interpretacja i dyskusja wyników badań uzyskanych w projekcie.

4) Przygotowanie manuskryptów na podstawie wyników uzyskanych w ramach projektu do publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych z listy JCR

5) Prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych.

Typ konkursu NCN: SONATA-BIS

Termin składania ofert: 20 czerwca 2023
Forma składania ofert: e-mailowo na adres:
monika.wilamowska@pg.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

- stypendium w wysokości 4000 PLN miesięcznie, na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia
- przewidywany termin rozpoczęcia pracy: lipiec 2023 r.;

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny

- CV

- kopia dyplomu magisterskiego wraz z suplementem

- opinia opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej

- udokumentowanie osiągnięć naukowych (stypendia, nagrody, publikacje, wystąpienia konferencyjne)

Więcej informacji na temat projektu na stronie:

https://mostwiedzy.pl/pl/project/opracowanie-procesow-odzyskiwania-surowcow-krytycznych-ze-zuzytych-ogniw-litowo-jonowych,1023-1

Informacje kontaktowe:
Dokumenty proszę przesyłać na adres: monika.wilamowska@pg.edu.pl
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 30.06.2023 r.

Rekrutacja.
Komisja stypendialna w oparciu o „REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH NCN W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI” dokona oceny przesłanych dokumentów i wyłoni laureata.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej (https://chem.pg.edu.pl/) w zakładce „Doktoranci”. Komisja stypendialna zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami lub wezwania wybranych kandydatów do dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

50 wyświetleń