Stypendysta doktorant (KChN) | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-08-02

Stypendysta doktorant (KChN)

Logotyp Narodowego Centrum Nauki

Nazwa jednostki: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej

Nazwa stanowiska: Stypendysta/Doktorant

Wymagania:

 • mgr inż. technologii chemicznej

 • doświadczenie w syntezie związków koordynacyjnych, w szczególności kompleksów srebra, udokumentowane publikacjami i udziałem w konferencjach naukowych

 • doświadczenie w syntezie organicznej, w szczególności heterocyklicznych układów tiazolotiazolowych i bitiazolowych, udokumentowane udziałem w konferencjach naukowych

 • umiejętność wykonywania pomiarów spektroskopowych IR, UV-Vis oraz umiejętność dokonywania analizy uzyskanych widm

 • pasja do syntezy chemicznej

 • bardzo dobra znajomość angielskiego

Opis zadań:

 • synteza tiazolotiazoli

 • synteza bitiazoli

 • synteza kompleksów srebra z ligandami tiazolotiazolowymi

 • synteza kompleksów srebra z ligandami nitrylowymi

 • synteza kompleksów srebra z ligandami ligandami bitiazolowymi

 • wykonanie i analiza badań fizykochemicznych, szczególnie spektroskopowych (NMR, FT-IR, UV-Vis w cieczy i ciele stałym, pomiary fluorescencji)

 • analiza i opis danych krystalograficznych

 • dokumentacja uzyskanych wyników, sporządzanie raportów do każdego okresu sprawozdawczego, pisanie manuskryptów publikacji

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: data 09.08.2023, godzina 15:00

Forma składania ofert: e-mail; zgłoszenia prosimy przesyłać na adres anna.dolega@pg.edu.pl

Rodzaj zatrudnienia:

 • stypendium naukowe w miesięcznej wysokości 4 363 zł brutto przyznane na okres 33 miesięcy począwszy od 01.09.2023 roku do 31.05.2026

 • możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych lub szkoleniowych oraz uczestnictwa w konferencjach w zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • podanie i list motywacyjny

 • życiorys naukowy uwzględniający przebieg edukacji, dorobek naukowy (w tym publikacje), osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań, stypendia, nagrody oraz doświadczenie badawcze zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych, referaty wygłoszone na konferencjach i na seminariach

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz. 833)”

 • potwierdzenie statusu doktoranta

Dodatkowe informacje:

Konkurs na stypendia naukowe NCN przeprowadza trzyosobowa komisja stypendialna powołana przez przedstawiciela Politechniki Gdańskiej do spraw merytorycznej realizacji projektu badawczego oraz przynajmniej dwóch wskazanych przez niego osób posiadających odpowiednie kwalifikacje naukowe lub zawodowe.

W przypadku, gdy przekazane dane obejmują inne dane niż imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, prosimy o umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych przez Politechnikę Gdańską w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w procesie rekrutacyjnym będzie Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Pani/Pana praw.

 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (na podstawie art. 6 lit. c RODO*) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, natomiast inne dane (jeśli zostaną podane) na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO*).

 4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat.

 5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli została wyrażona) w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. *RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

77 wyświetleń