Doktorant-stypendysta (KChA) | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-09-28

Doktorant-stypendysta (KChA)

Logotyp Narodowego Centrum Nauki

Nazwa jednostki: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Analitycznej

Nazwa stanowiska: Doktorant-Stypendysta

Wymagania:

  1. Stopień magistra w dziedzinie nauk chemicznych.
  2. Status doktoranta szkoły doktorskiej zgodnie z warunkami Narodowego Centrum Nauki dla konkursów stypendialnych.
  3. Solidna wiedza oraz umiejętności praktyczne w zakresie technik ekstrakcyjnych oraz technik wysokosprawnej chromatografii cieczowej oraz spektrometrii mas.
  4. Wiedza i doświadczenie w prowadzeniu prac eksperymentalnych w laboratorium chemii analitycznej z zakresu badań lipidomicznych udokumentowana współautorstwem w publikacjach naukowych o zasięgu międzynarodowym (z listy JCR).
  5. Silna motywacja i zapał do pracy naukowej.
  6. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Opis zadań:

Oferta dotyczy pracy w projekcie SONATA NCN „Nowe metody izolacji, rozdzielania i charakteryzacji zewnątrzkomórkowych pęcherzyków w oparciu o techniki dwuwymiarowej wysokosprawnej chromatografii cieczowej i spektrometrii mas” (nr 2021/43/D/ST4/02872) kierowanym przez dr inż. Weronikę Hewelt-Belkę.

Zadaniem wykonawcy będzie analiza pęcherzyków zewnątrzkomórkowych z wykorzystaniem techniki jedno- i dwuwymiarowej wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją UV-Vis oraz spektrometrii mas.

Wykonawca będzie również odpowiedzialny za izolację pęcherzyków zewnątrzkomórkowych z próbek biologicznych różnymi metodami, takimi jak ultrawirowanie czy chromatografia wykluczania, oraz ekstrakcję lipidów z badanych próbek. Publiczne prezentowanie wyników podczas międzynarodowych konferencji naukowych oraz zestawianie ich w postaci publikacji naukowych będą również stanowić jeden z obowiązków wykonawcy. Realizacja wskazanych zadań naukowych będzie wymagała nie tylko wiedzy i kompetencji na temat technik analitycznych, ale także wysokiej motywacji i zamiłowania do pracy naukowej.

Typ konkursu NCN: SONATA – ST
Termin składania ofert: 20.10.2023
Forma składania ofert: e-mail
Warunki zatrudnienia: Umowa o stypendium doktoranckie na 24 miesiące, w pełnym wymiarze godzin (od dnia 1.11.2023);

• Wynagrodzenie: stypendium 4500 zł brutto miesięcznie przez okres trwania umowy/projektu

Dodatkowe informacje:

Kontakt: weronika.belka@pg.edu.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 27.10.2022

Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys (CV);
  2. List motywacyjny;
  3. Dokument potwierdzający status doktoranta szkoły doktorskiej;
  4. Wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych: udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo artykułów naukowych, uczestnictwo w konferencjach, staże naukowe.

Przesłanie dokumentów rekrutacyjnych, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji przez Politechnikę Gdańską, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Informujemy o prawie do wycofania zgody.

Komisja konkursowa po zapoznaniu się z nadesłanymi ofertami przeprowadzi kwalifikację kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Komisja może również wezwać wybranych kandydatów w celu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani o wynikach pierwszego etapu rekrutacji oraz ewentualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

Obowiązek informacyjny

W przypadku, gdy przekazane dane obejmują inne dane niż imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, prosimy o umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Politechnikę Gdańską w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem danych przetwarzanych w procesie rekrutacyjnym będzie Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Pani/Pana praw.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (na podstawie art. 6 lit. c RODO*) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, natomiast inne dane (jeśli zostaną podane) na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO*).

4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat.

5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli została wyrażona) w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. *RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

110 wyświetleń