Student-Stypendysta (KChN) | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-09-15

Student-Stypendysta (KChN)

Logotyp Narodowego Centrum Nauki

Nazwa jednostki: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej

Nazwa stanowiska: Stypendysta/Student

Wymagania:

 • student studiów inżynierskich/magisterskich kierunku związanego z dyscypliną Nauki Chemiczne (Ch, TCh, IM, preferowany ze względu na charakter badań kierunek to Inżynieria Materiałowa) w okresie pobierania stypendium,
 • zainteresowanie badaniami naukowymi i syntezą chemiczną
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • punktualność i systematyczność
 • chęć i możliwość poświęcenia znaczącej ilości czasu na pracę naukową i działania z nią związane w okresie pobierania stypendium
 • preferowane wcześniejsze doświadczenie w syntezie polimerów koordynacyjnych miedzi i srebra udokumentowane co najmniej udziałem w konferencji naukowej

Opis zadań:

 • synteza kompleksów koordynacyjnych miedzi(II) i srebra(I) z komercyjnie dostępnymi ligandami nitrylowymi oraz z ligandami zawierającymi heterocykliczny układ  tiazolotiazolowy
 • wykonanie i analiza badań fizykochemicznych oraz spektroskopowych (FT-IR, UV-Vis)
 • dokumentacja uzyskanych wyników, sporządzanie raportu do każdego okresu sprawozdawczego
 • udział w dyskusjach i spotkaniach zespołu badawczego oraz konsultacjach z ekspertami zewnętrznymi i współpracownikami

Typ konkursu NCN: OPUS – ST 4

Termin składania ofert:  25.09.2023, godzina 15:00

Forma składania ofert: e-mail; zgłoszenia prosimy przesyłać na adres anna.dolega@pg.edu.pl

Rodzaj zatrudnienia:

 • stypendium naukowe w miesięcznej wysokości 1 500 zł przyznane na okres 14 miesięcy począwszy od 2 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku z możliwością przedłużenia.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta
 • życiorys (CV) z uwzględnieniem dotychczasowej aktywności naukowej (udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo artykułów naukowych, uczestnictwo w konferencjach, konkursy, nagrody, działalność dla społeczności akademickiej, członkostwo w kołach naukowych, itp.
 • list motywacyjny w języku polskim
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

W przypadku, gdy przekazane dane obejmują inne dane niż imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, prosimy o umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Politechnikę Gdańską w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych przetwarzanych w procesie rekrutacyjnym będzie Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Pani/Pana praw.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (na podstawie art. 6 lit. c RODO*) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, natomiast inne dane (jeśli zostaną podane) na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO*).

Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat.

Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli została wyrażona) w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. *RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Konkurs na stypendia naukowe Narodowego Centrum Nauki przeprowadza trzyosobowa komisja stypendialna powołana przez kierownika podmiotu realizującego projekt badawczy, złożona z kierownika projektu jako przewodniczącego oraz przynajmniej dwóch wskazanych przez niego osób posiadających odpowiednie kwalifikacje naukowe lub zawodowe.

74 wyświetleń