Stypendium MEiN za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024 | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-09-13

Stypendium MEiN za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024

Logotyp MEiN

Od 1 do 25 października 2023 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024.

Kto może otrzymać stypendium?

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

  • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub
  • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
Stypendium ministra na rok akademicki 2023/2024 może zostać przyznane studentowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

  • w poprzednim roku akademickim (czyli 2022/2023) zaliczył rok studiów oraz
  • uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (czyli 2023/2024).

Ww. wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (czyli w 2023 r.) został przyjęty na studia drugiego stopnia.

Komu nie przysługuje stypendium ministra?

Stypendium ministra nie przysługuje studentowi posiadającemu już tytuł zawodowy:

  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, ale tylko gdy ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendium nie przysługuje również studentowi, w przypadku którego łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów, z tym że w przypadku studiów:

  • pierwszego stopnia – gdy jest dłuższy niż 9 semestrów,
  • drugiego stopnia – gdy jest dłuższy niż 7 semestrów.

Do ww. łącznego okresu wlicza się każdy rozpoczęty semestr, nawet jeżeli student przebywał w jego trakcie na urlopie od zajęć w uczelni. Wyjątkiem są semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego – nie są one wliczane do okresu, w którym przysługuje stypendium ministra.

Osobą uprawnioną do składnia wniosku o stypendium jest Rektor. Wnioski należy składać za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF). Możliwość składania wniosków zostanie udostępniona w dniu 1 października 2023 r. od godz. 8:00.

W systemie wniosek przygotowuje koordynator - pracownik uczelni - wyznaczony przez rektora.
Wszyscy studenci, którzy są zainteresowani złożeniem wniosku o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia powinni w dniach 2-11.10.2023 r. skontaktować się z Działem Spraw Studenckich z mgr inż. Karoliną Stasińską (budynek Bratniak pok. 212, tel.: +48 58 347 13 13, e-mail: karolina.stasinska@pg.edu.pl) w celu założenia konta "redaktora pomocniczego".

Zapoznaj się z niezbędnymi informacjami

75 wyświetleń