Odszedł Profesor Bolesław Fleszar | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-12-05

Odszedł Profesor Bolesław Fleszar

Prof. Bolesław Fleszar
Źródło: Politechnika Rzeszowska, fot. Marian Misiakiewicz

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. dr. h.c. Bolesława Fleszara (1933-2023), wybitnego naukowca w dziedzinie chemii fizycznej, analitycznej i elektrochemii.

Profesor Bolesław Fleszar był twórcą rzeszowskiej naukowej szkoły elektrochemicznej, zajmował się między innymi: elektrochemicznymi metodami analizy związków organicznych, wpływem związków powierzchniowo-czynnych na redukcję tlenu, jonów chromianowych i nitrozwiązków, kinetyką adsorpcji związków wielocząsteczkowych na elektrodzie rtęciowej, elektrochemicznym hydroksylowaniem związków aromatycznych, elektrochemią aromatycznych związków siarki, teoretycznymi i klasycznymi modelami warstwy podwójnej na granicy faz elektroda – roztwór. Najważniejszym osiągnięciem naukowym Profesora Bolesława Fleszara było opracowanie nowego modelu podwójnej warstwy elektrycznej, tzw. modelu polaryzacyjnego.

Za wybitne zasługi dla nauki polskiej i osiągnięcia w pracy dydaktycznej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za pracę naukowo-badawczą, dydaktyczną i społeczną - Krzyżem Oficerskim tego orderu, a także Krzyżem Wolności i Solidarności.

W uznaniu osiągnięć w zakresie przekazywania prawdy historycznej i kształtowania postaw demokratycznych, a także w dowód uznania za nieoceniony wkład w rozwój naukowy i formację patriotyczną wielu pokoleń studentów Senat Politechniki Rzeszowskiej nadał mu tytuł doktora honoris causa.

164 wyświetleń