Konkurs na stanowisko student-stypendysta (KTP) | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-27

Konkurs na stanowisko student-stypendysta (KTP)

Logotyp Narodowego Centrum Nauki

Nazwa jednostki: Politechnika Gdańska

Miasto: Gdańsk

Nazwa stanowiska: Stypendysta/Student

Liczba miejsc: 2

Katedra Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej poszukuje osób na stanowisko Stypendysta/Student w celu realizacji zadań badawczych w projekcie SONATA 17 „Badania wpływu warunków kształtowania kompozytów polimerowych na stabilizujące oddziaływanie funkcjonalnych napełniaczy pochodzenia roślinnego", SONATA-17 2021/43/D/ST8/01491.

Kwota stypendium naukowego wynosi 500 PLN/miesiąc przez okres 1 miesiąca.

Wymagania:

 1. Student II stopnia;
 2. Specjalność: inżynieria materiałowa, technologia chemiczna lub pokrewne;
 3. Doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym;
 4. Doświadczenie w analizie termicznej;
 5. Doświadczenie w przetwórstwie kompozytów polimerowych;
 6. Znajomość podstawowych reakcji oraz procesów chemicznych;
 7. Umiejętność pracy w grupie;
 8. Znajomość technik analizy termicznej

Opis zadań:

Stypendysta będzie brał udział w realizacji projektu pt. „Badania wpływu warunków kształtowania kompozytów polimerowych na stabilizujące oddziaływanie funkcjonalnych napełniaczy pochodzenia roślinnego”, SONATA-17  2021/43/D/ST8/01491. Do podstawowych zadań należeć będzie:

1. Wykonanie badań przy użyciu skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC), badania OIT (czas indukcji utleniania) oraz OOT (temperatura początku utleniania)

2. Wykonanie badań przy użyciu termograwimetru

Tytuł projektu: " Badania wpływu warunków kształtowania kompozytów polimerowych na stabilizujące oddziaływanie funkcjonalnych napełniaczy pochodzenia roślinnego", SONATA-17 2021/43/D/ST8/01491.

Zadania projektu:

 • Dobór i charakterystyka różnych gatunków polietylenów pochodzenia petrochemicznego i biopochodnego (polietylen dużej gęstości HDPE i polietylen małej gęstości LDPE) pod względem możliwości ich przetwarzania metodą formowania rotacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem ich podatności na proces utleniania w stanie stopionym.
 • Badania wpływu warunków wstępnego przetwarzania materiałów oraz procesu formowania rotacyjnego na korelację struktura-właściwości kompozytów polimerowych.
 • Realizacja porównawczej oceny wpływu warunków procesowych na przebieg procesu formowania, przeprowadzonej na modelowym stanowisku pomiarowym oraz w pełnoskalowym procesie technologicznym.
 • Badanie efektów degradacji i zmian strukturalnych polimerów i napełniaczy w modelowych i rzeczywistych warunkach procesu wytwarzania.
 • Ocena wpływu warunków przetwórstwa na skuteczność stabilizacyjną funkcjonalnych napełniaczy odpadowych na osnowie polietylenowej poprzez poddanie wytworzonych kompozytów przyspieszonym procesom starzenia (promieniowanie UV i termiczne) w warunkach utleniania.

konkursu NCN: SONATA 17 - ST

Termin składania ofert: 04.03.2024

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:

1) Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy stypendialnej, na okres 1 miesiąca.

2) Planowane rozpoczęcie pracy w projekcie: 06.03.2024.

3) Miejsce pracy: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

4) Stypendium naukowe w wysokości 500 zł miesięcznie wypłacane będzie zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.)

Zgłoszenie powinno zawierać

 • skan dyplomu inżynierskiego / lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;
 • życiorys (CV)
 • praca inżynierska w wersji elektronicznej
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.).

Dodatkowe informacje:

W przypadku, gdy przekazane dane obejmują inne dane niż imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, prosimy o umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych przez Politechnikę Gdańską w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w procesie rekrutacyjnym będzie Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Pani/Pana praw.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (na podstawie art. 6 lit. c RODO*) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, natomiast inne dane (jeśli zostaną podane) na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO*).
 4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat.
 5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli została wyrażona) w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. *RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Konkurs na stypendia naukowe NCN przeprowadza trzyosobowa komisja stypendialna powołana przez kierownika podmiotu realizującego projekt badawczy, złożona z kierownika projektu jako przewodniczącego oraz przynajmniej dwóch wskazanych przez niego osób posiadających odpowiednie kwalifikacje naukowe lub zawodowe. Komisja stypendialna, rozpatruje wnioski o przyznanie stypendiów naukowych NCN, oceniając:

a) kompetencje kandydatów do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym,

b) dotychczasowe osiągnięcia kandydatów,

c) nagrody i wyróżnienia kandydata wynikające z prowadzonych badań.

W szczególności, kryterium rankingu kandydatów będą: doświadczenie laboratoryjne  związane z przetwórstwem kompozytów polimerowych (40%), doświadczenie z zakresu analizy termicznej (30%), w tym umiejętność posługiwania się technikami analizy termicznej  oraz interpretacja wyników (30%).

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).

Oferty proszę przesyłać na adres e-mail osoby zarządzającej projektem badawczym po stronie Politechniki Gdańskiej dr inż. Pauliny Kosmeli (paulina.kosmela@pg.edu.pl) oraz do wiadomości kierownika projektu: dr hab. inż. Mateusza Barczewskiego: mateusz.barczewski@put.poznan.pl. Dokumenty proszę dostarczać wyłącznie w formie elektronicznej.  Dokumenty należy składać w terminie do 04.03.2024 r. Przewidywany termin wyłonienia zwycięskiej kandydatury to  05.03.2024 r. Rozpoczęcie pracy w projekcie planowane jest na dzień 06.03.2024 r.

Dodatkowe informacje o stanowisku udziela dr inż. Paulina Kosmela (e-mali: paulina.kosmela@pg.edu.pl).

41 wyświetleń