Stypendysta-doktorant (2) - KTP | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-14

Stypendysta-doktorant (2) - KTP

Logotyp Narodowego Centrum Nauki

OFERTA STYPENDIALNA: 3 000 PLN/MSC DLA DOKTORANTA W PROJEKCIE BADAWCZYM FINANSOWANYM PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI

 Nazwa jednostki: Politechnika Gdańska

Miasto: Gdańsk

Nazwa stanowiska: Stypendysta/Student/Doktorant

Liczba miejsc: 1

Katedra Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej poszukuje osób na stanowisko Stypendysta/Student/Doktorant w celu realizacji zadań badawczych w międzynarodowym projekcie Narodowego Centrum Nauki Weave-UNISONO pt.: Zrównoważone poliuretany: "od kołyski aż po grób" z użyciem enzymów” o numerze 2023/05/Y/ST8/00076.

Kwota stypendium naukowego wynosi 3000 PLN/miesiąc przez okres 4 miesięcy.

Wymagania:

 1. Doktorant;
 2. Dyscyplina: nauki chemiczne;
 3. Szeroko pojęta wiedza z dziedziny syntez organicznych, reakcji polikondensacji oraz poliaddycji, itp.;
 4. Doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym;
 5. Sprawne porozumiewanie się w języku angielskim potwierdzone certyfikatem;
 6. Umiejętność pracy w grupie;
 7. Współautorstwo w co najmniej jednej anglojęzycznej publikacji naukowej w czasopiśmie z listy JCR;
 8. Uczestnictwo w co najmniej jednej międzynarodowej konferencji naukowej.

Opis zadań:

Do podstawowych zadań należeć będzie:

 1. Współudział w pracach laboratoryjnych dotyczących przygotowywania stanowiska oraz surowców, a także wykonywania syntez organicznych;
 2. Kontrola warunków i przebiegu syntez;
 3. Pobieranie oraz badanie próbek materiałów w czasie rzeczywistym;
 4. Wykonywanie oznaczenia właściwości fizykochemicznych otrzymanych materiałów organicznych.

Tytuł projektu: " Zrównoważone poliuretany: "od kołyski aż po grób" z użyciem enzymów”; Weave-UNISONO, nr projektu: 2023/05/Y/ST8/00076.

Zadania projektu:

Projekt podzielony jest na 4 główne etapy. Obejmuje zaprojektowanie nowych typów monomerów pochodzenia roślinnego, syntezę materiałów poliuretanowych z zastosowaniem otrzymanych uprzednio bio-monomerów, a następnie ich recykling przy użyciu metod chemicznych i biologicznych. Badanie obiegu monomerów pochodzenia roślinnego w cyklu zamkniętym, od syntezy półproduktów po recykling produktów, umożliwi ocenę cyklu ich życia (LCA). Spodziewane efekty realizacji projektu pozwolą uzyskać informacje dotyczące analizy cyklu życia monomerów pochodzenia roślinnego, procesów ich syntezy oraz syntezy materiałów poliuretanowych z ich zastosowaniem, jak również różnych metod recyklingu materiałów poliuretanowych, co umożliwi oszacowanie wpływu zrównoważonych poliuretanów na środowisko.

Konkurs NCN: Weave-UNISONO

Termin składania ofert: 23.02.2024

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:

1) Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy stypendialnej,  na okres 4 miesięcy.

2) Planowane rozpoczęcie pracy w projekcie: 01.03.2024.

3) Miejsce pracy: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

4) Stypendium naukowe w wysokości 3000 zł miesięcznie wypłacane będzie zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.).

Zgłoszenie powinno zawierać

 • skan dyplomu inżynierskiego oraz magisterskiego;
 • potwierdzenie uczestnictwa w studiach III stopnia / szkole doktorskiej;
 • życiorys (CV) z uwzględnieniem dotychczasowej aktywności naukowej (udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo artykułów naukowych, uczestnictwo w konferencjach, konkursy, nagrody, działalność dla społeczności akademickiej, członkostwo w kołach naukowych,  itp.);
 • list motywacyjny w języku polskim;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.).

Dodatkowe informacje:

W przypadku, gdy przekazane dane obejmują inne dane niż imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, prosimy o umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych przez Politechnikę Gdańską w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w procesie rekrutacyjnym będzie Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Pani/Pana praw.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (na podstawie art. 6 lit. c RODO*) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, natomiast inne dane (jeśli zostaną podane) na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO*).
 4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat.
 5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli została wyrażona) w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. *RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Konkurs na stypendia naukowe NCN przeprowadza trzyosobowa komisja stypendialna powołana przez kierownika podmiotu realizującego projekt badawczy, złożona z kierownika projektu jako przewodniczącego oraz przynajmniej dwóch wskazanych przez niego osób posiadających odpowiednie kwalifikacje naukowe lub zawodowe. Komisja stypendialna, rozpatruje wnioski o przyznanie stypendiów naukowych NCN, oceniając:

a) kompetencje kandydatów do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym,

b) dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydatów,

c) nagrody i wyróżnienia kandydata wynikające z prowadzonych badań.

W szczególności, kryterium rankingu kandydatów będą: osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach / czasopismach naukowych (50% oceny końcowej), wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej) oraz kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30% oceny końcowej).

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).

Oferty proszę przesyłać na adres e-mail członka zespołu projektowego po stronie Politechniki Gdańskiej dr inż. Pauliny Parchety-Szwindowskiej (paulina.parcheta@pg.edu.pl) oraz do wiadomości kierownika projektu: prof. dr hab. inż. Janusza Datty (janusz.datta@pg.edu.pl).  

Dokumenty proszę dostarczać wyłącznie w formie elektronicznej.

Dokumenty należy składać w terminie do 23.02.2024 r. Przewidywany termin wyłonienia zwycięskiej kandydatury to 28.02.2024 r. Rozpoczęcie pracy w projekcie planowane jest na dzień 01.03.2024.

Dodatkowe informacje o stanowisku udziela dr inż. Paulina Parcheta-Szwindowska (e-mali: paulina.parcheta@pg.edu.pl).

Ogłoszenia na stronie Narodowego Centrum Nauki: LINK https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=223871

88 wyświetleń