Doktorant stypendysta (KBiM) | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-05-23

Doktorant stypendysta (KBiM)

Logotyp Narodowego Centrum Nauki

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii poszukuje studenta III stopnia kształcenia na stanowisko doktorant-stypendysta okres 24 miesięcy do realizacji poszczególnych zadań projektu badawczego OPUS-25 Narodowego Centrum Nauki (NCN): „Nowe monowalentne i multiwalentne rekombinowane białka Borrelia burgdorferi sensu lato jako potencjalne antygeny do wykrywania swoistych przeciwciał w surowicach pacjentów z boreliozą”.

Link do ogłoszenia: https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=224619

Data dodania ogłoszenia: 2024-05-22

Wymagania:

 1. tytuł magistra biologii, biotechnologii, biochemii lub dziedziny pokrewnej;
 2. status studenta Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej w ramach dyscypliny nauki chemiczne;
 3. bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;
 4. udokumentowane publikacjami doświadczenie w pracy z białkami rekombinowanych;
 5. praktyczne umiejętności w zakresie klonowania molekularnego, ekspresji genów w prokariotycznych systemach ekspresyjnych, oczyszczania białek rekombinowanych, metod immunodiagnostycznych;
 6. doświadczenie w prezentowaniu wyników badań naukowych w formie prezentacji ustnych i/lub posterów na konferencjach naukowych;
 7. umiejętność pracy w grupie.

Opis zadań:

Udział w realizacji projektu pt. „Nowe monowalentne i multiwalentne rekombinowane białka Borrelia burgdorferi sensu lato jako potencjalne antygeny do wykrywania swoistych przeciwciał w surowicach pacjentów z boreliozą”, konkurs Opus 25 nr 2023/49/B/NZ6/02881 na stanowisku doktorant-stypendysta.

Do podstawowych zadań należeć będzie:

1. Analiza bioinformatyczna sekwencji aminokwasowych różnych białek antygenowych B. burgdorferi s.l. oraz selekcja immunodominujących sekwencji aminokwasowych do konstrukcji nowych monowalentnych i multiwalentnych białek rekombinantowych krętka.

2. Konstrukcja prokariotycznych systemów ekspresyjnych do produkcji różnych form rekombinantowych białek antygenowych B. burgdorferi s.l.

3. Optymalizacja ekspresji genów kodujących różne formy rekombinantowych białek antygenowych B. burgdorferi s.l.

4. Oczyszczanie monowalentnych i muliwalentnych rekombinantowych białek antygenowych B. burgdorferi s.l.

Ponadto, do zadań stypendysty będzie należeć stała współpraca z kierownikiem i wykonawcami projektu, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz udział w przygotowaniu manuskryptów publikacji naukowych prezentujących wyniki uzyskane w ramach realizacji projektu naukowego. 

Tytuł projektu: „Nowe monowalentne i multiwalentne rekombinowane białka Borrelia burgdorferi sensu lato jako potencjalne antygeny do wykrywania swoistych przeciwciał w surowicach pacjentów z boreliozą”

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert: 10.06.2024, 16:00

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

Umowa stypendialna na okres 24 miesięcy (data rozpoczęcia: 01.07.2024)
Kwota stypendium - 5000 PLN/miesiąc (brutto).

Zgłoszenie powinno zawierać

 • podanie;
 • kserokopie dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra;
 • zaświadczenie ze Szkoły Doktorskiej o przyjęciu na studia III stopnia;
 • życiorys (CV) z uwzględnieniem wykazu osiągnięć zgodnym z § 3. pkt 12 „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki" (załącznik do uchwały Rady NCN nr 124/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.);
 • list motywacyjny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko doktorant-stypendysta.”

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w procesie rekrutacyjnym będzie Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Pani/Pana praw.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (na podstawie art. 6 lit. c RODO*) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, natomiast inne dane (jeśli zostaną podane) na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO*).
 4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat.
 5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli została wyrażona) w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Forma składania ofert i warunki realizacji projektu.

Dokumenty należy składać w terminie do 10.06.2024 na adres kierownika projektu: lucyna.holec-gasior@pg.edu.pl. W tytule maila proszę podać OPUS-25 doktorant-stypendysta.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo:

 • do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami, które na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach, zostali ocenieni najwyżej (o terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefoniczne),
 • do możliwości nie rozstrzygnięcia konkursu.

Przewidywany termin wyłonienia stypendysty-doktoranta to 17.06.2024. Rozpoczęcie pracy w projekcie planowane jest na dzień 01.07.2024. Wyłoniony kandydat otrzyma stypendium naukowe w wysokości 5000 zł miesięcznie na okres 24 miesięcy. Projekt nie daje możliwości zwrotu kosztów dojazdu do Gdańska w celu rozpoczęcia studiów.

22 wyświetleń