Stypendysta doktorant/2 (KChTiBŻ) | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-05-06

Stypendysta doktorant/2 (KChTiBŻ)

Logotyp Narodowego Centrum Nauki

Nazwa jednostkiPolitechnika Gdańska; Wydział Chemiczny
Nazwa stanowiska : Stypendysta /Doktorant

Wymagania:

  • ukończone studia II stopnia w dyscyplinie biotechnologii, nauk chemicznych, lub pokrewnych;
  • student Szkoły Doktorskiej;
  • znajomość technik analitycznych z zakresu spektrometrii i technik chromatograficznych (UHPLC, HRTLC);
  • umiejętność przygotowania próbek analitu zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej,
  • doświadczenie w pracy laboratoryjnej ;
  • wiedza z zakresu technologii żywności, znajomość przebiegu trawienia fizjologicznego;
  • doświadczenie w pracy laboratoryjnej, opracowaniu danych i raportów;
  • umiejętność pracy zespołowej;
  • samodzielność, zaangażowanie, gotowość do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności;
  • aktywność naukowa (np. udział w konferencjach, projektach badawczych, udział w przygotowaniu artykułów naukowych).

Opis zadań:
Stypendysta-Doktorant  będzie brał udział w realizacji projektu OPUS 24+LAP pt. „Trawienie mleka ludzkiego w odniesieni do niemowląt urodzonych przedwcześnie”.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Adam Macierzanka, prof. PG

Do podstawowych zadań należeć będzie: oznaczenie aktywności i/lub stężenia enzymów trawiennych występujących w mleku ludzkim, ich izolacja i specyfikacja oddziaływania na składniki mleka ludzkiego, i składniki preparatów do żywienia niemowląt.
Sporządzanie raportów z zadania, współtworzenie raportów okresowych projektu, wstępna analiza statystyczna otrzymanych wyników badań, stała współpraca z kierownikiem i wykonawcami projektu. Wyniki pracy badawczej mogą być wykorzystane do pracy doktorskiej.

Typ konkursu NCN:  OPUS 24+LAP/ Weave
Termin składania ofert: 19.05.2024 , 00:00
Forma składania ofert : e-mail
Warunki zatrudnienia:

Projekt OPUS 24+LAP  pt. „Trawienie mleka ludzkiego w odniesieniu do niemowląt urodzonych przedwcześnie”, nr 2022/47/I/NZ9/02749

Wysokość stypendium: 1 800 złotych miesięcznie;

Czas trwania stypendium: 30 miesiące;

Data rozpoczęcia pracy w projekcie: 01.06.2024 r. lub w innym uzgodnionym terminie.

Forma składania ofert i warunki realizacji projektu:
Dokumenty należy składać w terminie do 19.05.2024 e-mailem na adres: dormarty@pg.edu.pl.

W tytule maila należy wpisać: Imię i Nazwisko OPUS 24+LAP Stypendysta-Doktorant 2.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo:
- do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami, które na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach, zostali ocenieni najwyżej (o terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefoniczne),
- do możliwości nierozstrzygnięcia konkursu.

Przewidywany termin ogłoszenia wyników to 27.05.2024. Rozpoczęcie pracy w projekcie planowane jest na dzień 01.06.2024. Stypendium będzie przyznawane na podstawie umowy stypendialnej.

Wymagane dokumenty:

- zwięzły list motywacyjny
- CV z uwzględnieniem wykazu dotychczasowych osiągnięć naukowych i organizacyjnych;
-  podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.).

Dodatkowe informacje:
W przypadku, gdy przekazane dane obejmują inne dane niż imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, prosimy o umieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Politechnikę Gdańską w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem danych przetwarzanych w procesie rekrutacyjnym będzie Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Pani/Pana praw.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (na podstawie art. 6 lit. c RODO*) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, natomiast inne dane (jeśli zostaną podane) na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO*).
4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat.
5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli została wyrażona) w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. *RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Link do ogłoszenia na stronie Narodowego Centrum Nauki https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=224459

31 wyświetleń