Konkurs na stanowisko Student-Stypendysta w projekcie SONATA (KIPiTCh) | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-06-07

Konkurs na stanowisko Student-Stypendysta w projekcie SONATA (KIPiTCh)

Logotyp Narodowego Centrum Nauki

Nazwa jednostki: Politechnika Gdańska

Miasto: Gdańsk

Nazwa stanowiska: Student Stypendysta

Wymagania:

 • Student studiów magisterskich w dyscyplinie nauk chemicznych, technologii chemicznej lub pokrewnych;
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie syntezy cieczy głęboko eutektycznych (DES), badań ich właściwości oraz zastosowań;
 • Znajomość powszechnej praktyki laboratoryjnej zgodnej z zasadami zielonej chemii i zielonej inżynierii;
 • Doświadczenie w pracy w projektach badawczych;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2;
 • Zainteresowanie problemami środowiskowymi i tworzeniem nowych materiałów.

Opis zadań:

Student będzie brał udział w realizacji projektu pt. „Nowe biosorbenty z materiałów odpadowych modyfikowane zielonymi rozpuszczalnikami do oczyszczania strumieni paliw gazowych”. Do podstawowych zadań należeć będzie:

 • Synteza cieczy głęboko eutektycznych (DES),
 • Przygotowanie biosorbentów modyfikowanych DES,
 • Wykonanie badań fizykochemicznych i strukturalnych DES i DES-biosorbentów, w tym lepkość, gęstość, NMR, FT-IR, TGA, DSC, SEM itp.
 • Wykonanie badań adsorpcji
 • sporządzanie raportów do każdego okresu sprawozdawczego,

Ponadto, do zadań stypendysty będzie należeć stała współpraca z kierownikiem i wykonawcą projektu. Wyniki pracy mogą być wykorzystane do przygotowania pracy magisterskiej.

Tytuł projektu: "Nowe biosorbenty z materiałów odpadowych modyfikowane zielonymi rozpuszczalnikami do oczyszczania strumieni paliw gazowych".

Zadania projektu:

 • Wybór cieczy głęboko eutektycznych do modyfikacji powierzchni biosorbentów z wykorzystaniem modelu COSMO-RS,
 • Synteza i badania właściwości strukturalnych i fizykochemicznych cieczy głęboko eutektycznych,
 • Przygotowanie biosorbentów impregnowanych cieczami głęboko eutektycznymi oraz badania ich właściwości morfologicznych i strukturalnych,
 • Przygotowanie biosorbentów impregnowanych supramolekularnymi cieczami głęboko eutektycznymi oraz badania ich właściwości morfologicznych i strukturalnych,
 • Badania kinetyki i mechanizmów selektywnego usuwania poszczególnych LZO z modelowego biogazu,
 • Regeneracja DES-biosorbentów i SupraDES-biosorbentów.

Typ konkursu NCN: SONATA – ST

Termin składania ofert: 26.06.2024

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 2500 złotych miesięcznie przez 3 miesięcy z możliwością przedłużenia począwszy od 1 lipca 2024 r., lub w innym uzgodnionym terminie.

Zgłoszenie powinno zawierać

 • CV z uwzględnieniem wykazu osiągnięć zgodnym z § 3. pkt 12 " Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki" (załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.),
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

W przypadku, gdy przekazane dane obejmują inne dane niż imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, prosimy o umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Politechnikę Gdańską w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem danych przetwarzanych w procesie rekrutacyjnym będzie Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Pani/Pana praw.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (na podstawie art. 6 lit. c RODO*) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, natomiast inne dane (jeśli zostaną podane) na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO*).

4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat.

5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli została wyrażona) w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. *RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Forma składania ofert i warunki realizacji projektu:

Dokumenty należy składać w terminie do 26.06.2024 na adres kierownika projektu: patrycja.makos@pg.edu.pl. W tytule maila proszę podać SONATA stypendysta Student.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo:
• do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami, które na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach, zostali ocenieni najwyżej (o terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefoniczne),
• do możliwości nie rozstrzygnięcia konkursu.

Przewidywany termin wyłonienia zwycięskiej kandydatury to 28.06.2024. Rozpoczęcie pracy w projekcie planowane jest na dzień 01.07.2024. Wyłoniony kandydat otrzyma stypendium naukowe (wolne od podatku) w wysokości 2500 miesięcznie na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia. Projekt nie daje możliwości zwrotu kosztów dojazdu do Gdańska w celu rozpoczęcia studiów.

Link do ogłoszenia na stronie Narodowego Centrum Nauki: https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=224763

29 wyświetleń