Stypendysta-Student 2 (KBiM) | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-07-01

Stypendysta-Student 2 (KBiM)

Logotyp Narodowego Centrum Nauki

Nazwa jednostkiPolitechnika Gdańska 
Nazwa stanowiska: Stypendysta – Student 2
Wymagania:

 • ukończone studia I stopnia w dziedzinie/dyscyplinie nauki chemiczne, biotechnologia, inżynieria bio-medyczna, lub pokrewnych;
 • wiedza z zakresu chemii żywności, znajomość przebiegu trawienia fizjologicznego;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • umiejętność przygotowania próbek i roztworów do eksperymentu zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej;
 • doświadczenie w prowadzeniu eksperymentów trawienia in vitro, w szczególności przy wykorzystaniu eksperymentalnych modeli półdynamicznych naśladujących warunki trawienie w ludzkim układzie pokarmowym;
 • doświadczenie w opracowywaniu danych i raportów;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • samodzielność, zaangażowanie, gotowość do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności;
 • aktywność naukowa (np. udział w konferencjach, projektach badawczych, udział w przygotowaniu artykułów naukowych).

Opis zadań:

Stypendysta-Student będzie brał udział w realizacji projektu OPUS 24+LAP pt. „Trawienie mleka ludzkiego w odniesieniu do niemowląt urodzonych przedwcześnie”.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Adam Macierzanka, prof. PG

Do podstawowych zadań należeć będzie:

 1. Prowadzenie eksperymentów trawienia in vitro (modele półdynamiczne i statyczne) preparatów do żywienia niemowląt.
 2. Analiza przebiegu eksperymentu oraz pobieranych próbek mieszaniny potrawiennej przy użyciu technik instrumentalnych (np. metod dyfrakcji laserowej, elektroforetycznych, itp).
 3. Sporządzanie raportów zgodnych z założeniami „data management plan”, współtworzenie raportów i analiza statystyczna otrzymanych wyników badań, stała współpraca z kierownikiem i wykonawcami projektu.

Wyniki pracy badawczej mogą być wykorzystane do realizacji pracy dyplomowej.

Typ konkursu NCN: Projekt międzynarodowy – NZ

Termin składania ofert: 15 lipca 2024 , 00:00

Forma składania ofert : e-mail

Warunki zatrudnienia:
Projekt OPUS 24+LAP pt. „Trawienie mleka ludzkiego w odniesieniu do niemowląt urodzonych przedwcześnie”, nr 2022/47/I/NZ9/02749

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM: 2000 złotych miesięcznie;

CZAS TRWANIA STYPENDIUM: 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia);

DATA ROZPOCZĘCIA PRACY W PROJEKCIE: 01.09.2024 r. lub w innym uzgodnionym terminie.

Forma składania ofert i warunki realizacji projektu:
Dokumenty należy składać w terminie do 15.07.2024 e-mailem na adres kierownika projektu: adam.macierzanka@pg.edu.pl

W tytule maila należy wpisać: Imię i Nazwisko OPUS 24+LAP Stypendysta-Student 2

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo:

 • do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami, którzy zostali ocenieni najwyżej na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach (o terminie ewentualnej rozmowy wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie/mailowo),
 • do możliwości nierozstrzygnięcia konkursu.

Przewidywany termin ogłoszenia wyników to 20.07.2024. Rozpoczęcie pracy w projekcie planowane jest na dzień 01.09.2024. Stypendium będzie przyznawane na podstawie umowy stypendialnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • zwięzły list motywacyjny;
 • CV z uwzględnieniem wykazu dotychczasowych osiągnięć naukowych i organizacyjnych;
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.).

Dodatkowe informacje:

W przypadku, gdy przekazane dane obejmują inne dane niż imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, prosimy o umieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Politechnikę Gdańską w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w procesie rekrutacyjnym będzie Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Pani/Pana praw.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (na podstawie art. 6 lit. c RODO*) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, natomiast inne dane (jeśli zostaną podane) na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO*).
 4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat.
 5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli została wyrażona) w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. *RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ogłoszenie na stronie Narodowego Centrum Nauki https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=225005

36 wyświetleń