Kompetencje prodziekana ds. organizacji studiów | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Kompetencje prodziekana ds. organizacji studiów

Do zadań i kompetencji prodziekana ds. organizacji studiów należą w szczególności:

 1. kierowanie pracami Wydziałowej Komisji Programowej;
 2. przygotowanie podziału na grupy i planów zajęć (przed rozpoczęciem kolejnego semestru);
 3. akcja informacyjna w szkołach średnich (wysłannicy, materiały informacyjne);
 4. udział w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej;
 5. udział w pracach Senackiej Komisji ds. kształcenia;
 6. inicjowanie i zachęcanie do wydawania nowych skryptów PG;
 7. nadzór nad programami oceny jakości kształcenia, w tym ankietyzacji i hospitacji;
 8. współpraca z Samorządem Studenckim i Kołami Naukowymi działającymi przy wydziale;
 9. promocja działalności dydaktycznej wydziału (w kraju i za granicą);
 10. nadzór nad przygotowaniem materiałów do postępowań akredytacyjnych;
 11. organizacja e-learningu;
 12. nadzór nad organizacją międzynarodowej i krajowej współpracy dydaktycznej;
 13. poszukiwanie sponsorów i darczyńców.

(źródło: ZR nr 2/2024 z 8 stycznia 2024 r. – Regulamin organizacyjny WCh)