Zarządzenia dziekana | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Zarządzenia dziekana

 

Zarządzenie_Dziekana_1_2024 [59.WCH.2024] (pdf, 265.77kB)

Dotyczy: zasad przyznawania nagród za publikacje naukowe oraz patenty na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w 2024 roku.

 

Zarządzenie Dziekana 5_2023 [521WCH2023] (pdf, 167.71kB)

Dotyczy: przydzielenia pomieszczenia nr 114 na cele pokoju rodzinnego na Wydziale Chemicznym

 

Zarządzenie Dziekana 4_2023 [237WCH2023] (pdf, 288.89kB)

Dotyczy: zasad przyznawania nagród za publikacje naukowe oraz patenty na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w 2023 roku.

 

Zarządzenie Dziekana 3_2023 [182WCH2023] (pdf, 160.21kB)

Dotyczy: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Dziekana Wydziału Chemicznego nr 1/2023 z dnia 13.01.2023 w sprawie nagrody Złoty Laur Wydziału Chemicznego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za wyjątkową działalność na rzecz Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

 

Zarządzenie Dziekana 2_2023 [96.WCH.2023] (pdf, 146.10kB)


Dotyczy: powołania zespołu ds. projektów i wprowadzenia obowiązkowego dla wszystkich pracowników, przygotowujących projekty (NCBiR, unijne, międzynarodowe i inne o podobnym charakterze i o wartości powyżej 1 000 000 PLN), zgłoszenia informacji o zakresie projektu

 

Zarządzenie Dziekana 1_2023 [22.WCH.2023] (pdf, 152.24kB)

 

Dotyczy: nagrody Złoty Laur Wydziału Chemicznego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za wyjątkową działalność na rzecz Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Załącznik w wersji edytowalnej

 

Zarządzenie Dziekana 6_2022 [524WCH2022] (pdf, 160.80kB)


Dotyczy: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Dziekana Wydziału Chemicznego nr 4/2022 z dnia 26.04.2022 w sprawie wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów finansowych na Wydziale Chemicznym.

 

Zarządzenie Dziekana 5_2022 [249WCH2022] (pdf, 144.24kB)


Dotyczy: zmian w składzie Dziekańskiego Zespołu ds. wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów.

 

Zarządzenie Dziekana 4_2022 [195WCH2022] (pdf, 254.66kB)


Dotyczy: wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów finansowych na Wydziale Chemicznym

Załącznik w wersji edytowalnej

 

Zarządzenie Dziekana nr 3_2022 [159WCH2022] (pdf, 289.92kB)

 

Dotyczy: zasad przyznawania nagród za publikacje naukowe oraz patenty na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w 2022 roku.

Wniosek w wersji edytowalnej:

 

Zarządzenie Dziekana 2_2022 [149WCH2022] (-) (pdf, 202.66kB)


Dotyczy: Nagrody imienia Profesora Jacka Namieśnika za wyjątkową działalność o charakterze pro-rozwojowym na rzecz Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

Załącznik w wersji edytowalnej:

 

Zarządzenie Dziekana 1_2022 [108WCH2021] (-) (pdf, 147.68kB)


Dotyczy: powołania Dziekańskiego Zespołu ds. wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej

 

Zarządzenie Dziekana 2_2021 _272WCH2021_.pdf

Dotyczy: zasad przyznawania nagród za publikacje naukowe oraz patenty na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w 2021 roku

 

Zarządzenie_Dziekana_1_2021_65WCH2021_z_dnia_11.02.2021.pdf

Dotyczy: zasad udzielania zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania regulacje ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zamówień, których wartość bez podatku od towarów i usług jest poniżej 130 tys. złotych.

Załączniki:

 

Zarządzenie Dziekana 5_2020 _575WCH2020_z dnia 01.10.2020.pdf

Dotyczy: powołania Dziekańskiej Komisji ds. Projektów i wprowadzenia obowiązkowego dla wszystkich pracowników, przygotowujących projekty wysokonakładowe, zgłoszenia informacji o zakresie projektu

 

 

Zarządzenie Dziekana 4_2020 _289WCH2020_ z dnia 15.05.2020.pdf

Dotyczy: zasad przyznawania nagród za publikacje naukowe oraz patenty na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w 2020 roku.

 

 

Zarządzenie Dziekana nr 3_2020 L.Dz. 240_WCH_2020 z dnia 17.04.2020.pdf

Dotyczy: rozliczania zajęć dydaktycznych prowadzonych w systemie zdalnym

 

Zarządzenie Dziekana nr 2_2020 L. dz. 227_WCH_2020 z dnia 07.04.2020.pdf

Dotyczy: wprowadzenia Nagrody imienia Profesora Jacka Namieśnika za wyjątkową działalność o charakterze prorozwojowym na rzecz Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Załącznik:

 

 

Zarządzenie Dziekana nr 1_2020 L. dz. 186_WCH_2020 z dnia 19.03.2020 - eNauczanie.pdf

Dotyczy: realizacji zajęć dydaktycznych w systemie zdalnym na platformie eNauczanie PG realizowanych w semestrze letnim 2019/2020 r.

 

 

Zarządzenie Dziekana nr 1_2019 L.Dz. 681 z dnia 05.11.2019.pdf

Dotyczy: powołania Dziekańskiej Komisji ds. Projektów i wprowadzenia obowiązkowego dla wszystkich pracowników, przygotowujących projekty o wartości powyżej 1 000 000 zł oraz projekty Unijne, Międzynarodowe i inne o rozbudowanej sprawozdawczości (z wyłączeniem projektów NCN krajowych oraz Badań Zleconych), zgłoszenia informacji o zakresie projektu

Załącznik:

 

 

Zarz.Dziek_L.dz. 119_WCH_2016 z dnia 29.01.2016.pdf

Dotyczy: określenia zasad powoływania i odwoływania oraz zakresu kompetencji i obowiązków opiekuna roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej.

 

 

Zarz.Dziek_L.dz. 1158_WCH_2014 z dnia 25.11.2014 PZP.pdf

Dotyczy: wprowadzenia REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PODLEGAJĄCYCH ZE STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ (z wyłączeniem środków pochodzących z programów operacyjnych UE i umów międzynarodowych)

 

 

Zarz.Dziek_L.dz. 1015_WCH_2014 z dnia 09.10.2014r..pdf

Dotyczy: wprowadzenia PROCEDURY WYDZIAŁOWEJ NR 7 Ochrona własności intelektualnej, której celem jest przeciwdziałanie naruszaniu praw autorskich i nieuprawnionemu wykorzystywaniu cudzej własności intelektualnej na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej.

 

 

Zarz.Dziek_L.dz. 275_WCH_14 z dnia 2014.03.05r..pdf

Dotyczy: prowadzenia i rozliczenia NCN, MNiSZW, NCBiR, FNP, Unijnych, Międzynarodowych oraz innych o podobnym charakterze

 

 

Zarz.Dziek_L.dz. 104_WCH_14 z dnia 27.01.2014_Kwit_magazynowy-2.doc

Załącznik na podstawie którego będą wydawane odczynniki oraz inne materiały z międzyuczelnianych magazynów chemicznych (kwit magazynowy)

 

 

Zarz.Dziek_L.dz. 102_WCH_2011 z dnia 21.01.2011.pdf

Dotyczy: ustalenia trybu wydatkowania środków finansowych w ramach działalności statutowej, badań własnych, badań zleconych i prac rozwojowych, grantów krajowych i unijnych oraz innych

Załącznik:

 

 

Zarz.Dziek_L.dz. 921_WCH_2010 z dnia 14.06.2010..pdf

Dotyczy: opisywania dokumentów finansowych na fakturach VAT, rachunkach, rachunkach do umów i o dzieło oraz innych dokumentach finansowych potwierdzających poniesienie wydatku przez Politechnikę Gdańską

Załącznik:

 

 

Regulamin oraz struktura organizacyjna Hal Technologicznych Wydziału Chemicznego PG.pdf

Regulamin oraz struktura organizacyjna Hal Technologicznych Wydziału Chemicznego PG z dnia 2009.05.06

Załącznik:

 

 

Zarz.Dziek_L.dz. 204_WCH_08 z dnia 05.02.2008r..pdf

Dotyczy: zakazu mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami komunalnymi

 

 

Zarz.Dziek_L.dz. 211_WCH_08 z dnia 04.02.2008r..pdf

Dotyczy: organizacji obsługi procesu dydaktycznego oraz prac naukowo-badawczych przez pracowników administracji i zaplecza technicznego

 

 

Zarz.Dziek_L.dz. 1108_WCH_2005 z dnia 15.05.2005r..pdf

Dotyczy: bezpieczeństwa mienia WCh

 

 

Zarz.Dziek_L.dz. 305_WCH_2005 z dnia 02.03.2005r..pdf

Dotyczy: zmian w Zarządzeniu Dziekana w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych

 

 

Zarz.Dziek_L.dz. 1021_WCH_04 z dnia 02.09.2004r..pdf

Dotyczy: spraw organizacyjnych związanych z obsługą dydaktyki oraz prac naukowo-badawczych

 

 

Zarz.Dziek_L.dz. 96_WCH_03 z dnia 26.01.2004r..pdf

Dotyczy: zamówień na dostawy (aparatury, materiałów itp.), usługi oraz roboty budowlane

 

 

Zarz.Dziek_L.dz. 478_WCH_03 z dnia 08.04.2003r..pdf

Dotyczy: rozliczenia grantów KBN, Fundacji Nauki Polskiej (MILAB), oraz innych umów o podobnym charakterze

 

 

Zarz.Dziek_L.dz. 435_WCH_03 z dnia 24.03.2003r..pdf

Dotyczy: Przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych

 

 

Zarz.Dziek_L.dz. 362_WCH_03 z dnia 14.03.2003r..pdf

W nawiązaniu do pisma Prorektora Politechniki Gdańskiej (kopia w załączeniu) zwracam się z gorącą prośbą o PRZYPOMNIENIE pracownikom Katedry/Zakładu o obowiązkach wynikających z Regulaminu oraz Kodeksu Pracy (Art. 100. § 2.)

 

 

Zarz.Dziek_L.dz. 131_WCH_03 z dnia 29.01.2003r..pdf
W związku z zaostrzeniem przepisów wewnętrznych dotyczących Zamówień Publicznych (Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej Nr 28/2002 z dnia 30.12.2002r. - w załączeniu) całkowitej zmianie ulegają dotychczasowe zasady realizowania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.