Kompetencje Rady Wydziału

 1. Do zadań rady wydziału należy w szczególności:
  • opiniowanie zaproponowanego przez rektora kandydata do pełnienia funkcji dziekana;
  • opiniowanie zaproponowanych przez dziekana kandydatów do pełnienia funkcji prodziekana, dyrektora instytutu wydziałowego i kierownika katedry, zakładu i laboratorium;
  • opiniowanie strategii wydziału i coroczne opiniowanie sprawozdania z jej realizacji;
  • opiniowanie programów wszelkich form kształcenia prowadzonych na wydziale;
  • opiniowanie zasad dyplomowania.
 2. W skład rady wydziału wchodzą:
  • dziekan;
  • prodziekani;
  • przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych w liczbie od 5 do 10 osób;
  • przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich (zwani dalej NA) w liczbie od 5 do 10 osób;
  • przedstawiciele pracowników niebędących NA w liczbie od 3 do 5 osób;
  • przedstawiciele studentów, stanowiący nie mniej niż 20% składu rady wydziału.
 3. Tryb pracy rady wydziału ustala dziekan.
 4. Liczbę wybieralnych przedstawicieli w radzie wydziału określa osoba wskazana do pełnienia funkcji dziekana.
 5. Kadencja rady wydziału trwa 4 lata i pokrywa się z kadencją rektora.
 6. Zasady wyłaniania wybieralnych członków rady wydziału są określone w Regulaminie wyborczym Politechniki Gdańskiej, stanowiącym załącznik nr 5 do statutu.
 7. W posiedzeniach rady wydziału uczestniczy przedstawiciel każdego związku zawodowego działającego na wydziale. Ma on prawo zabierać głos w sprawach pracowniczych.

(źródło: ZR nr 2/2024 z 8 stycznia 2024 r. – Regulamin organizacyjny WCh)