Regulamin Rady Konsultacyjnej | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Regulamin Rady Konsultacyjnej

Regulamin Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej

Cele Rady

 1. Rada jest organem doradczym władz Wydziału.
 2. Zadaniem Rady jest:
  • organizacja promocji Wydziału,
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z organizacjami samorządowymi oraz jednostkami gospodarczymi.

Założenia ogólne

 1. Działalność w Radzie jest społeczna i dobrowolna.
 2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele władz samorządowych, dużych firm i fundacji, którzy wyrażają chęć współpracy z Wydziałem Chemicznym PG oraz przedstawiciele Rady Wydziału.
 3. W posiedzeniach Rady mogą brać udział zaproszeni goście.

Sprawy organizacyjne

 1. Podstawową formą działalności Rady są spotkania organizowane co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym.
 2. Na pierwszym spotkaniu Rada wybiera Przewodniczącego Rady na okres 2 lat.
 3. Miejsce kolejnego spotkania ustala się w trakcie bieżącego spotkania.
 4. Dziekan Wydziału wnioskuje o powołanie w skład Rady przedstawicieli samodzielnych pracowników Wydziału.
 5. Dziekan Wydziału, który wchodzi w skład Rady odpowiada za logistyczną stronę pracy Rady.
 6. W posiedzeniach Rady bierze udział Dyrektor Administracyjny Wydziału.
 7. Koszt posiedzenia (oprócz delegacji) ponosi gospodarz spotkania.

Możliwe formy współpracy i pomocy

 1. Oferty praktyk wakacyjnych.
 2. Propozycje tematów dyplomowych.
 3. Przekazanie na rzecz Wydziału sprzętu kontrolno-pomiarowego i stanowisk badawczych.
 4. Przekazanie (lub zakup) dla Wydziału odczynników i/lub drobnego sprzętu laboratoryjnego.
 5. Fundacje stypendiów dla najlepszego studenta z danego kierunku studiów lub realizującego określony temat zlecony przez przemysł.
 6. Sponsorowanie wycieczek technologicznych.
 7. Remont i/lub wyposażanie sali wykładowej lub laboratorium dydaktycznego.
 8. Zakup książek lub czasopism specjalistycznych do biblioteki.
 9. Przekazanie środków finansowych na ściśle określony cel związany z działalnością dydaktyczną Wydziału.
 10. Wykorzystanie potencjału Wydziału w zakresie szkolenia podyplomowego.
 11. Podpisanie umowy o współpracy.