OPUS-21 student stypendysta 1 (KIPiTCh) | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-04-14

OPUS-21 student stypendysta 1 (KIPiTCh)

Logotyp Narodowego Centrum Nauki

Nazwa stanowiska: Student Stypendysta 1

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Politechnika Gdańska

Miasto: Gdańsk

Wymagania:

 • student w dyscyplinie nauk chemicznych, technologii chemicznej lub pokrewnych
 • znajomość technik przygotowania kriopreparatów,
 • znajomość technik obróbki wstępnej frakcji bio,
 • przygotowanie wsadów do procesów fermentacyjnych,
 • monitorowanie zmian składu hydrolizatów biomasy,
 • przygotowanie próbek analitu zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowania B2,
 • doświadczenie w opracowaniu danych i raportów,
 • obsługa systemu EZD

Opis zadań:

Stypendysta będzie brał udział w realizacji projektu pt. „Zagospodarowanie odpadów frakcji bio do dwuetapowego wytwarzania biowodoru z jednoczesnym uzdatnianiem strumieni gazowych za pomocą zielonych rozpuszczalników”. Do podstawowych zadań należeć będzie:

 • obróbka hydrolizatów biomasy,
 • przygotowanie brzeczek fermentacyjnych,
 • hodowla linii komórkowych w pożywkach płynnych,
 • optymalizacja warunków chromatograficznych,
 • sporządzanie raportów zgodnym z założeniami „data management plan”,
 • współtworzenie raportów i zestawów danych na podstawie otrzymanych wyników badań.

Ponadto, do zadań stypendysty będzie należeć stała współpraca z kierownikiem i wykonawcami projektu. Wyniki pracy mogą być wykorzystane do przygotowania pracy dyplomowej.

Typ konkursu NCN: Opus

Grupa nauk: ST

Termin składania: 28.04.2023r

Forma składania ofert i warunki realizacji projektu:

Dokumenty należy składać w terminie do 28.04.2023r. do godz. 12:00 na adres kierownika projektu: jacgebic@pg.edu.pl. W tytule maila proszę podać OPUS-21 student stypendysta 1.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo:

 • do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami, które na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach, zostali ocenieni najwyżej (o terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefoniczne),
 • do możliwości nie rozstrzygnięcia konkursu.

Przewidywany termin wyłonienia zwycięskiej kandydatury to 28.04.2023. Rozpoczęcie pracy w projekcie planowane jest na dzień 04.05.2023. Wyłoniony kandydat otrzyma stypendium naukowe (wolne od podatku) w wysokości 1000 zł. miesięcznie na okres 6 miesięcy. Projekt nie daje możliwości zwrotu kosztów dojazdu do Gdańska w celu rozpoczęcia studiów.

Warunki zatrudnienia: Stypendium w wysokości 1000 złotych miesięcznie przez 6 miesięcy począwszy od 4 maja 2023 r., lub w innym uzgodnionym terminie.

Zgłoszenie powinno zawierać

 • CV z uwzględnieniem wykazu osiągnięć zgodnym z § 3. pkt 12 " Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki" (załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.),
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

W przypadku, gdy przekazane dane obejmują inne dane niż imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, prosimy o umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Politechnikę Gdańską w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w procesie rekrutacyjnym będzie Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Pani/Pana praw.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (na podstawie art. 6 lit. c RODO*) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, natomiast inne dane (jeśli zostaną podane) na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO*).
 4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat.
 5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli została wyrażona) w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Ogłoszenie na stronie Narodowego Centrum Nauki.

25 wyświetleń