Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w ramach projektu NCN (KTP) | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-10-20

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w ramach projektu NCN (KTP)

Logotyp Narodowego Centrum Nauki

Nazwa jednostki: Politechnika Gdańska

Miasto: Gdańsk

Nazwa stanowiska: Stypendysta

Liczba miejsc: 1

Katedra Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej poszukuje osób na stanowisko Stypendysta/Student w celu realizacji zadań badawczych w projekcie OPUS „Proces termochemicznego upłynniania jako proekologiczna metoda zagospodarowywania odpadów drewnopodobnych".

Kwota stypendium naukowego wynosi 2500 PLN/miesiąc przez okres 2 miesięcy.

Wymagania:

 1. Student III stopnia;
 2. Specjalność: inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, chemia lub pokrewne;
 3. Doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym;
 4. Znajomość podstawowych reakcji oraz procesów chemicznych;
 5. Umiejętność pracy w grupie;
 6. Współautorstwo w co najmniej jednej publikacji naukowej;

Opis zadań:

Stypendysta będzie brał udział w realizacji projektu pt. „Proces termochemicznego upłynniania jako proekologiczna metoda zagospodarowywania odpadów drewnopodobnych”. Do podstawowych zadań należeć będzie:

1. Prowadzenie reakcji termochemicznego rozkładu odpadów drewnopodobnych;

2. Pobieranie i przygotowanie próbek polioli do pomiarów;

3. Oznaczenie właściwości fizyko-chemicznych otrzymywanych polioli (liczba hydroksylowa, liczba kwasowa, zawartość wody);

4. Oznaczenie konwersji biomasy.

Tytuł projektu: "Proces termochemicznego upłynniania jako proekologiczna metoda zagospodarowywania odpadów drewnopodobnych"

Zadania projektu:

 • Badania składu chemicznego i struktury odpadów drewnopodobnych.
 • Badanie procesu upłynniania biomasy.
 • Badania właściwości nowych bio-polioli.
 • Badanie przydatności biopolioli do produkcji materiałów PU.
 • Badania cyklu życia (LCA) bio-polioli oraz materiałów poliuretanowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 27.10.2023

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy stypendialnej, na okres 2 miesięcy.

2) Planowane rozpoczęcie pracy w projekcie: 01.11.2023.

3) Miejsce pracy: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

4) Stypendium naukowe w wysokości 2500 zł miesięcznie wypłacane będzie zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych Narodowego Centrum Nauki w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.)..

Zgłoszenie powinno zawierać

 • skan dyplomu inżynierskiego;
 • potwierdzenie ukończenia studiów II stopnia lub zaświadczenie ze szkoły doktorskiej o przyjęciu na studia III st.;
 • życiorys (CV) z uwzględnieniem dotychczasowej aktywności naukowej (udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo artykułów naukowych, uczestnictwo w konferencjach, konkursy, nagrody, działalność dla społeczności akademickiej, członkostwo w kołach naukowych, itp.)
 • list motywacyjny w języku polskim
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

W przypadku, gdy przekazane dane obejmują inne dane niż imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, prosimy o umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Politechnikę Gdańską w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w procesie rekrutacyjnym będzie Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Pani/Pana praw.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (na podstawie art. 6 lit. c RODO*) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, natomiast inne dane (jeśli zostaną podane) na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO*).
 4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat.
 5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli została wyrażona) w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Konkurs na stypendia naukowe NCN przeprowadza trzyosobowa komisja stypendialna powołana przez kierownika podmiotu realizującego projekt badawczy, złożona z kierownika projektu jako przewodniczącego oraz przynajmniej dwóch wskazanych przez niego osób posiadających odpowiednie kwalifikacje naukowe lub zawodowe. Komisja stypendialna, rozpatruje wnioski o przyznanie stypendiów naukowych NCN, oceniając:

a) kompetencje kandydatów do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym,

b) dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydatów,

c) nagrody i wyróżnienia kandydata wynikające z prowadzonych badań.

W szczególności, kryterium rankingu kandydatów będą: osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach / czasopismach naukowych (50% oceny końcowej), wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej) oraz kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30% oceny końcowej).

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).

Oferty proszę przesyłać na adres email kierownika projektu: dr hab. inż. Łukasza Piszczyka: lukpiszc@pg.edu.pl. Dokumenty proszę dostarczać wyłącznie w formie elektronicznej.  Dokumenty należy składać w terminie do 27.10.2023 r. Przewidywany termin wyłonienia zwycięskiej kandydatury to  30.10.2023 r. Rozpoczęcie pracy w projekcie planowane jest na dzień 01.11.2023.

Dodatkowe informacje o stanowisku udziela dr hab. inż. Łukasz Piszczyk (e-mali: lukpiszc@pg.edu.pl)

Ogłoszenie na stronie NCN

89 wyświetleń