Zadania rad dyscyplin i dziedzin naukowych | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Zadania rad dyscyplin i dziedzin naukowych

§ 38

Do zadań rady dyscypliny naukowej i rady dziedziny naukowej należy:

  1. prowadzenie postępowań w sprawie nadania stopni naukowych: doktora i doktora habilitowanego w zakresie posiadanych przez Uczelnię uprawnień oraz powoływanie promotorów i promotorów pomocniczych na wniosek osób zamierzających wszcząć postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w wyniku złożenia rozprawy przygotowanej w trybie eksternistycznym;
  2. prowadzenie postępowań nostryfikacyjnych dotyczących stopni naukowych;
  3. wykonywanie czynności związanych z kształceniem w szkole doktorskiej określonych w przepisach odrębnych, w tym nadzór merytoryczny nad kształceniem w szkole doktorskiej w ramach dyscypliny lub dziedziny oraz wyrażanie zgody na pełnienie funkcji promotora;
  4. określanie kierunków, definiowanie strategii i planów badań naukowych w ramach danej dyscypliny lub dziedziny;
  5. formułowanie zaleceń w zakresie polityki kadrowej (m.in. rekrutacji, zatrudniania, oceny, zwalniania i awansowania) pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych pod kątem zapewnienia wysokiego poziomu naukowego dyscypliny lub dziedziny oraz opiniowanie zatrudnienia pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych;
  6. formułowanie zasad dotyczących sposobu podziału i wykorzystania środków finansowych przyznanych danej dyscyplinie lub dziedzinie naukowej na wydziale w ramach subwencji.

Statut PG – z 10 lutego 2021 r.