Kon­takt

Sek­cja Stu­denc­ka Od­dzia­łu Gdań­skie­go
Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Che­micz­ne­go
„Hy­bry­da”

Po­kój 118, Che­mia A
Po­li­tech­ni­ka Gdań­ska
ul. G. Na­ru­to­wi­cza 11/12
80-233 Gdańsk
www: chem.pg.edu.pl/ssptchem
e-ma­il: erdanowskim@gmail.com