Statut

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy statut reguluje działalność organizacji naukowej o nazwie: Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego „Hybryda”, zwanej dalej Sekcją. Dopuszcza się skrót SSOGPTChem „Hybryda”.
 2. Sekcja jest organizacją studencką działającą przy Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, nie posiada osobowości prawnej i działa na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, zwanej dalej Ustawą.
 3. Siedziba Sekcji mieści się w pokoju nr 118 w budynku „A” Wydziału Chemicznego (budynek nr 6), pod adresem: ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.
 4. Sekcja może zrzeszać się w organizacjach krajowych i międzynarodowych o podobnym profilu działania.
 5. Oficjalnym znakiem graficznym Sekcji jest logotyp załączony (Załącznik nr1) do Statutu.

§2. Cele i działalność

 1. Celem Sekcji jest:
 1. Propagowanie rozwoju orasz szerzenie szeroko rozumianej wiedzy z zakresu nauk chemicznych i przyrodniczych
 2. Reprezentowanie Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego (zwanego dalej OG PTChem) oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej na arenie ogólnokrajowej i międzynarodowej.
 3. Realizacja własnych projektów badawczych
 4. Kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów badawczych i technicznych
 5. Świadczenie pomocy dydaktycznej placówkom oświatowym na ich wniosek. Pomoc świadczona jest stosownie do wymogów placówki i możliwości Sekcji.
 6. Współpraca z innymi organizacjami studenckimi, mająca za zadanie realizację celów statutowych.
 1. Formy działalności Sekcji:
 1. Organizacja spotkań, odczytów i dyskusji.
 2. Organizacja i udział w sesjach naukowych, konferencjach, wykładach naukowych.
 3. Organizacja i udział w obozach naukowych i integracyjnych.
 4. Rozpisywanie konkursów na prace o tematyce z zakresu nauk chemicznych i pokrewnych.
 5. Rozwijanie innych form aktywności dydaktycznej, naukowo-badawczej i wychowawczej wśród studentów i młodzieży szkolnej.
 6. Praca w formalnych grupach badawczych.
 7. Promocja medialna.

§3. Członkostwo

 1. Członkiem Sekcji może zostać każdy student Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, który odbył okres stażu, zwany Aspiranturą.
 2. O przyjęciu studenta do aspirantury decyduje Zarząd Sekcji na wniosek kandydata.
 3. Studenci podczas Aspirantury:
 1. Mogą uczestniczyć w spotkaniach Sekcji oraz zgłaszać uwagi do omawianych spraw
 2. Mogą korzystać z pomocy naukowych zgromadzonych w zbiorach Sekcji
 3. Mogą korzystać z zaplecza socjalnego Sekcji
 4. Nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego
 5. Nie posiadają prawa głosu podczas Zebrań Walnych
 6. Nie mogą samodzielnie pobierać kluczy do pomieszczeń zajmowanych przez sekcję
 7. Nie mogą przebywać na terenie Sekcji bez nadzoru
 8. Nie mogą ubiegać się o dofinansowania wyjazdów naukowo-dydaktycznych  ze środków Sekcji
 1. Okres Aspirantury trwa sześć miesięcy. Może on zostać skrócony decyzją Zarządu.
 2. O przyjęciu w szereg Członków Sekcji, po odbyciu stażu, decyduje Zebranie Walne w głosowaniu jawnym. Kandydat musi otrzymać zwyczajną większość głosów wyrażających zgodę na przyznanie statusu Członka Sekcji. Status ten uzyskuje się w ciągu siedmiu dni roboczych od podjęcia decyzji przez Zebranie Walne po wpisaniu przez Zarząd na listę Członków Sekcji.
 3. Lista Członków Sekcji jest jawna.
 4. Członkowie Sekcji:
 1. Uczestniczą w spotkaniach Sekcji, mogą zgłaszać uwagi we wszelkich sprawach, dokonywać oceny pracy Zarządu Sekcji i domagać się uzasadnienia podjętych przez Zarząd Sekcji decyzji.
 2. Mogą korzystać z pomocy naukowych zgromadzonych w zbiorach Sekcji oraz zaplecza socjalnego.
 3. Posiadają czynne i bierne prawo wyborcze.
 4. Posiadają prawo głosu podczas Zebrań Walnych
 5. Mogą zgłaszać poprawki do Statutu
 6. Mogą przebywać na terenie Sekcji
 7. Mogą ubiegać się o dofinansowania wyjazdów naukowo-dydaktycznych ze środków Sekcji
 8. Mogą wnioskować do Zarządu o zawieszenie swojego członkostwa na czas jednego roku w uzasadnionych przypadkach takich jak: długotrwała choroba, intensywne badania naukowe, staż zagraniczny, urlop dziekański.
 1. Członkowie Sekcji mają obowiązek:
 1. Przestrzegać Statutu Sekcji, postanowień Zgromadzenia Walnego, decyzji Zarządu Sekcji oraz wszelkich regulaminów obowiązujących na Politechnice Gdańskiej
 2. Wykonywać zadania powierzone przez Dziekana Wydziału Chemicznego PG, Opiekuna Naukowego oraz Opiekuna Sekcji.
 3. Godnego reprezentowania Wydziału Chemicznego, OG PTChem oraz Sekcji na arenie krajowej i międzynarodowej.
 4. Aktywnego udziału w życiu i działaniach Sekcji
 5. Popularyzacji Sekcji wśród studentów
 6. Obecności na Zebraniach Walnych
 1. Na wniosek Zarządu, Zgromadzenie Walne przyznaje status Członka Honorowego osobom zasłużonym dla Sekcji. Członek Honorowy ma takie same prawa jak student obywający aspiranturę.
 2. Najwyższym wyróżnieniem Sekcji jest tytuł Honorowego Przewodniczącego Zarządu. Nadawany jest przez Zebranie Walne na wniosek Zarządu jednemu spośród Członków Honorowych – byłych Przewodniczących Zarządu Sekcji. Honorowy Przewodniczący Zarządu pełni funkcję doradczą przy Zarządzie Sekcji.
 3. Sankcje wynikające z zaniedbań Członka Sekcji:
 1. Przewodniczący Zarządu może udzielić ustnej nagany członkowi nie wywiązującemu się ze swoich obowiązków lub postępującemu niezgodnie ze Statutem.
 2. Skreślenie z listy Członków Sekcji w wyniku postanowienia Zebrania Walnego podczas głosowania tajnego (potrzebne jest uzyskanie zwyczajnej większości głosów stanowiących o skreśleniu) co jest jednoznaczne z usunięciem z grona Członków Sekcji.
  Postępowanie skreślające może zostać wszczęte na wniosek Zarządu wobec Członka, który: dopuścił się znacznych zaniedbań; nie wykazuje aktywności w działaniach Sekcji; w szczególnych przypadkach nieokreślonych w Statucie (decyduje Zarząd).
  Członek wobec którego wszczęto postępowanie skreślające winien być o tym poinformowany z chwilą wszczęcia postępowania, jednak nie później niż siedem dni przed Zgromadzeniem Walnym na którym sprawa ma zostać poddana pod głosowanie.
  Członek może wyjaśnić swoje postępowanie przed Zarządem. Od podjętej decyzji o skreśleniu z listy Członków przysługuje prawo odwołania, w ciągu siedmiu dni od skreślenia, do Przewodniczącego Zarządu. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może cofnąć decyzję o skreśleniu z listy Członków, jednak musi zostać ona potwierdzona na najbliższym Zebraniu Walnym.
 1. Utrata członkostwa:
 1. Na wniosek Członka Sekcji
 2. Na skutek utraty statusu studenta Politechniki Gdańskiej
 3. W konsekwencji §3 pkt 10 lit. b
 1. Utrata członkostwa honorowego:
 1. Tytuł Członka Honorowego oraz Honorowego Przewodniczącego Zarządu odbiera Zebranie Walne bezwzględną większością głosów (w głosowaniu tajnym) na wniosek Zarządu w skutek rażących zaniedbań w życiu publicznym, naukowym i zawodowym.

§4 Organizacja Sekcji

 1. Władzami Sekcji są:
 1. Zebranie Walne Członków Sekcji
 2. Zarząd Sekcji
 3. Opiekun Naukowy i Opiekun Sekcji
 1. Praca władz Sekcji ma charakter społeczny.
 2. Działalność władz Sekcji jest jawna
 3. Zebranie Walne Członków:
 1. Jest najwyższą władzą Sekcji
 2. Biorą w nim udział:
 1. Z głosem stanowiącym: wszyscy członkowie zwyczajni Sekcji, Opiekun Naukowy oraz Opiekun Sekcji
 2. Z głosem opiniująco-doradczym: członkowie honorowi oraz członkowie odbywający aspiranturę
 3. Władze Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz OG PTChem, jeżeli wyrażą taką wolę, z głosem opiniująco-doradczym
 1. Zwoływanie jest przez Zarząd, który powiadamia o terminie Zebrania Walnego wszystkich członków w terminie do 7 dni przed terminem zebrania; wraz z informacją o terminie Zebrania Walnego przedstawia się również porządek obrad oraz protokół z poprzedniego Zebrania
 2. Możliwe jest również zwołanie przez Opiekuna Naukowego, Opiekuna Sekcji lub przez Zarząd Sekcji nadzwyczajnego Zebrania Walnego o terminie którego członkowie powiadamiani są do 3 dni przez terminem zebrania
 3. Jest prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków, pod warunkiem, że bierze w nim udział Zarząd Sekcji w pełnym składzie
 1. Do kompetencji Zebrania Walnego Członków należy:
 1. Wybór Zarządu Sekcji w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów
 2. Odwołanie Zarządu Sekcji, na wniosek Członka Sekcji złożony do Opiekuna Naukowego, bezwzględną większością głosów. Zebranie Walne na którym zostanie podjęty pod głosowanie wniosek o odwołanie Zarządu Sekcji zwołuje Opiekun Naukowy w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
 3. Zatwierdzanie kierunków działania Sekcji, przedstawionych przez Zarząd
 4. Uchwalanie Statutu Sekcji oraz podejmowanie uchwał dotyczących wprowadzenia zmian do Statutu w głosowaniu jawnym
 5. Nadawanie, w głosowaniu tajnym, tytułu Członka Honorowego oraz Honorowego Przewodniczącego Zarządu
 6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Sekcji
 1. Zarząd Sekcji:
 1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz Skarbnik
 2. Zarząd Sekcji powoływany jest przez Zebranie Walne Sekcji na kadencję jednego roku.
 1. Kadencje poszczególnych z członków Zarządu Sekcji nie muszą rozpoczynać się i kończyć w tym samym czasie
 2. Powyższy zapis nie dotyczy kadencji Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego. Okresy sprawowania funkcji przez Przewodniczącego i Zastępcę powinny być jednakowe tj. zaczynać się i kończyć w tym samym czasie.
 3. Przewodniczący Sekcji może sprawować swoje obowiązki tylko przez dwie kadencje. Dopuszcza się możliwość objęcia funkcji na trzecią kadencję za zgodą Zebrania Walnego, która musi zostać wydana bezwzględną większością w głosowaniu tajnym.
 1. Kompetencje i obowiązki Przewodniczącego Sekcji:
 1. Koordynowanie pracy Sekcji i Zarządu
 2. Zwoływanie Zebrania Walnego Członków Sekcji
 3. Zwoływanie Zebrań Zarządu Sekcji
 4. Koordynowanie rekrutacji na Członków Sekcji
 5. Przedkładanie sprawozdań z działalności Sekcji przed Zebraniem Walnym, Opiekunem Naukowym i Opiekunem Sekcji, władzami Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, władzami OG PTChem
 6. Podejmowanie zarządzeń dotyczących pracy Sekcji. W najważniejszych kwestiach dotyczących Sekcji, ostateczną decyzję podejmuje Zebranie Walne. Do czasu podjęcia decyzji przez Zebranie Walne zarządzenia Przewodniczącego są w mocy.
 7. Powoływanie pełnomocników Przewodniczącego do koordynacji działań Sekcji tego wymagających.
 8. Przyznawanie nagród i wyróżnień dla członków Sekcji za wybitne osiągnięcia naukowe i pozanaukowe
 9. Reprezentowanie Sekcji na arenie krajowej i międzynarodowej
 1. Kompetencje i obowiązki Zastępcy Przewodniczącego
 1. Podczas nieobecności Przewodniczącego zastępuje go we wszystkich działaniach
 1. Kompetencje i obowiązki Sekretarza Sekcji:
 1. Prowadzenie ewidencji oficjalnych spotkań Sekcji oraz całej działalności
 2. Prowadzenie dokumentacji Sekcji
 3. Sporządzanie protokołów z posiedzeń Zebrania Walnego oraz Zebrania Zarządu. Protokoły są jawne, dostępne w wersji papierowej w siedzibie Sekcji.
 4. Dbanie o przestrzeganie Statutu Sekcji; Sekretarz Sekcji może zgłaszać uwagi podczas Zebrań Zarządu oraz Zebrań Walnych Sekcji jeżeli zauważy niezgodność podejmowanych zarządzeń i uchwał ze Statutem
 5. Formułowanie i publikacja komunikatów, ogłoszeń oraz zarządzeń Przewodniczącego Zarządu
 6. Sprawowanie opieki nad tablicami informacyjnymi Sekcji
 7. Kontakt z mediami oraz obsługa strony internetowej i mediów społecznościowych należących do Sekcji
 1. Kompetencje i obowiązki Skarbnika Sekcji:
 1. Rzetelne prowadzenie spraw finansowych Sekcji wraz z Opiekunem Sekcji oraz Przewodniczącym
 2. Prowadzenie dokumentacji finansowej Sekcji. Na wniosek jednego z członków Sekcji Zarząd przedstawia sprawozdanie finansowe
 1. Opiekunowie Sekcji
 1. Są powoływani przez Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej na wniosek Zarządu Sekcji
 2. Reprezentują Sekcję wobec administracji Politechniki Gdańskiej oraz uwiarygadniają działania sekcji poprzez asygnowanie dokumentów
 3. Opiekun Sekcji
 1. Reprezentuje Sekcję przed władzami Politechniki Gdańskiej
 2. Pomaga w organizacji pracy Sekcji
 3. Może zwoływać nadzwyczajne Zgromadzenie Walne
 4. Może złożyć wniosek przed Zgromadzeniem Walnym o głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Sekcji absolutorium.
 1. Opiekun Naukowy Sekcji:
 1. Jest samodzielnym pracownikiem naukowym Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
 2. Udziela pomocy merytorycznej w działaniach naukowych podejmowanych przez Sekcję
 3. Podejmuje decyzje w sprawie pożytkowania środków finansowych przyznanych przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej dla Sekcji
 4. Wraz z Opiekunem może wnioskować o przyznanie nagród i wyróżnień dla członków Sekcji za wybitne osiągnięcia naukowe i aktywną działalność
 5. Wraz z Opiekunem czuwa nad pracą Zarządu
 1. Za­rząd Sek­cji z poparciem Zebrania Walnego mo­że wy­stą­pić z wnio­skiem do Dzie­ka­na Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej o od­wo­ła­nie
  Opie­ku­na lub Opie­ku­na Nau­ko­we­go w przy­pad­ku nie­speł­nie­nia przez nich obo­wiąz­ków sta­tu­to­wych lub wy­stą­pie­niu in­nych oko­licz­no­ści utrud­nia­ją­cych współ­pra­cę
 1. Wszel­kie de­cy­zje nie ob­ję­te po­sta­no­wie­nia­mi ni­niej­sze­go Sta­tu­tu po­dej­mo­wa­ne są bezwzględną więk­szo­ścią gło­sów na Ze­bra­niu Wal­nym.

§5 Finanse Sekcji

 1. Pod­sta­wo­we środ­ki fi­nan­so­we Sek­cji uzy­ski­wa­ne są ze stro­ny Po­li­tech­ni­ki Gdań­skiej, in­sty­tu­cji wspie­ra­ją­cych dzia­łal­ność na­uko­wą oraz ze środ­ków wła­snych.
 2. Źródła środków własnych:
 1. Składki członkowskie. Wysokość składek określa Zarząd w porozumieniu z Opiekunem Sekcji
 2. Środki finansowe wypracowane przez Sekcję
 3. Środki przekazane na konto Uczelni adresowane na Sekcję
 1. Środ­ki fi­nan­so­we mo­gą być uży­te je­dy­nie zgod­nie z ce­la­mi sta­tu­to­wy­mi Sek­cji.
 2. Spon­so­ring do­pusz­cza się na pod­sta­wie umo­wy pod­pi­sy­wa­nej każ­do­ra­zo­wo po­mię­dzy Sek­cją a spon­so­rem, po uzy­ska­niu wcze­śniej­szej apro­ba­ty Dzie­ka­na Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

§6 Przepisy końcowe

 1. SSOGPTChem „Hy­bry­da” pod­le­ga re­je­stra­cji, któ­rej do­ko­nu­je JM Rek­tor PG.
 2. Sta­tut wcho­dzi w ży­cie po za­twier­dze­niu przez Ze­bra­nie Wal­ne oraz Dzie­ka­na. Zmia­ny w Sta­tu­cie za­twier­dza Ze­bra­nie Wal­ne.
 3. Z dniem wej­ścia w ży­cie ni­niej­sze­go Sta­tu­tu tra­cą moc wszel­kie in­ne prze­pi­sy nor­mu­ją­ce dzia­ła­nie SSOGPTChem „Hy­bry­da”.
 4. Ilekroć w Statucie nie jest mowa o trybie głosowania należy stosować tryb zwykły tj. zwyczajną większość głosów oraz głosowanie jawne.
 5. Ro­zwią­za­nie Sek­cji mo­że na­stą­pić w dro­dze uchwa­ły Ze­bra­nia Wal­ne­go Człon­ków, pod­ję­tej kwalifikowaną większością głosów na poziomie 2/3 głosów wszystkich Członków Sekcji uprawnionych do głosowania
 6. Opie­kun Nau­ko­wy ma obo­wią­zek po­wia­do­mić wła­dze Uczel­ni o roz­wią­za­niu Sek­cji.
 7. Statut dostępny jest w dziekanacie Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz w siedzibie Sekcji
 8. Sekcja posługuje się logiem przedstawionym w Załączniku nr 1

Uch­wa­lo­no na Ze­bra­niu Wal­nym 04 października 2019.

Załączniki