Zakres działania dziekanatu | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Zakres działania dziekanatu

Do zakresu działania dziekanatu należy m.in.:

 1. przygotowanie, obsługa i administracyjna realizacja decyzji władz wydziału, dziekana i prodziekanów i przewodniczącego rady dyscypliny w zakresie spraw dydaktycznych i naukowych (przewody i postępowania); obsługa administracyjno-organizacyjna rady wydziału oraz rady dyscypliny (z wyjątkiem protokołowania);
 2. koordynacja prac organizacyjnych i bezpośrednia obsługa uroczystych posiedzeń rady wydziału (inauguracja roku akademickiego, rozdanie dyplomów);
 3. przygotowanie oraz kolportaż korespondencji dziekana i prodziekanów wydziału wyłącznie w zakresie spraw dotyczących dydaktyki i spraw naukowych (przewody doktorskie, habilitacyjne i wnioski o tytuł naukowy);
 4. sporządzanie planów zajęć dydaktycznych;
 5. sporządzanie sprawozdań i bilansu semestralnych z wykonania zajęć dydaktycznych;
 6. współpraca z wydziałową komisją rekrutacyjną, obsługa konkursu „Wygraj Indeks”;
 7. współpraca z jednostkami centralnymi w zakresie dydaktyki i spraw naukowych;
 8. współpraca z działem współpracy międzynarodowej;
 9. obsługa administracyjna praktyk studenckich oraz współpraca z pełnomocnikiem dziekana ds. praktyk studenckich;
 10. sporządzanie stypendialnych list płatniczych dla kwestury;
 11. wystawianie zaświadczeń do ZUS o okresie odbytych studiów;
 12. współdziałanie z organizacjami studenckimi, kołami naukowymi oraz samorządem studenckim;
 13. obsługa kształcenia cudzoziemców;
 14. prowadzenie księgi inwentarzowej druków ścisłego zarachowania: dyplomów;
 15. obsługa administracyjna wniosków kierowanych do komisji dyscyplinarnych;
 16. obsługa administracyjna wydziałowych komisji ds. nagród za działalność dydaktyczną i organizacyjną;
 17. obsługa administracyjna studiów III stopnia;
 18. prowadzenie spraw naukowych: przewodów doktorskich i habilitacyjnych;
 19. wykonywanie innych poleceń kierownictwa wydziału.

(źródło: Regulamin organizacyjny WCh)