Kompetencje dziekana wydziału | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Kompetencje dziekana wydziału

Dziekan jest przełożonym wszystkich pracowników wydziału oraz przełożonym i opiekunem doktorantów i studentów wydziału w zakresie jego kompetencji i odpowiada przed rektorem za wszystkie aspekty funkcjonowania wydziału w ramach kompetencji określonych w Regulaminie organizacyjnym Uczelni. Do zadań i kompetencji dziekana należy w szczególności:

 1. kierowanie wydziałem;
 2. opracowanie i realizacja strategii rozwoju wydziału zgodnej ze strategią rozwoju Uczelni;
 3. dbanie o rangę i pozycję wydziału oraz rozwój dyscypliny naukowej reprezentowanej na wydziale;
 4. reprezentowanie wydziału na zewnątrz;
 5. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń rady wydziału;
 6. przedstawianie radzie wydziału spraw wymagających zaopiniowania;
 7. występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników w przypadkach określonych w statucie oraz nagradzania i awansowania pracowników;
 8. powoływanie komisji dziekańskich oraz pełnomocników dziekana zgodnie z przynależnością dziekana;
 9. dysponowanie środkami finansowymi wydziału zgodnie z zasadami ustalonymi przez senat, rektora i radę uczelni;
 10. sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału;
 11. podejmowanie działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wydziału;
 12. dbanie o przestrzeganie prawa oraz porządku i bezpieczeństwa na terenie wydziału;
 13. ustalanie szczegółowych planów zajęć prowadzonych na wydziale;
 14. rozdział zajęć dydaktycznych między jednostki organizacyjne wydziału;
 15. podejmowanie decyzji dotyczących współdziałania w sprawach dydaktycznych z innymi wydziałami oraz uczelnianymi jednostkami organizacyjnymi;
 16. tworzenie warunków do udziału pracowników i studentów we współpracy krajowej i międzynarodowej;
 17. wyrażanie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uczelni;
 18. wdrażanie i doskonalenie wewnętrznych systemów jakości kształcenia oraz podejmowanie innych działań projakościowych;
 19. podejmowanie decyzji dotyczących wydziału, nienależących do kompetencji organów Uczelni lub kanclerza;
 20. uchylanie lub zmiana decyzji kierownika podległej mu jednostki organizacyjnej, jeżeli decyzja ta jest sprzeczna z Ustawą, statutem lub narusza ważny interes Uczelni lub wydziału;
 21. na podstawie pełnomocnictwa od rektora zawieranie w imieniu Politechniki Gdańskiej umów cywilnoprawnych z krajowymi podmiotami prawa dotyczących: zaciągania zobowiązań finansowych w zakresie dysponowania posiadanymi środkami finansowymi, prac i usług realizowanych przez wydział;
 22. wykonywanie czynności określonych w dziale II rozdziale 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzeżone dla kierownika zamawiającego, w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowań obejmujących roboty budowlane, dostawy i usługi na potrzeby Uczelni w granicach dysponowania środkami finansowymi, w tym m.in. do zawierania umów w sprawie zamówień publicznych;
 23. dokonywanie przyjęcia utworów stworzonych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy oraz składania w imieniu Politechniki Gdańskiej jako pracodawcy oświadczeń o przyjęciu wyżej wymienionych utworów zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2509).

(źródło: ZR nr 2/2024 z 8 stycznia 2024 r. – Regulamin organizacyjny WCh)