Kompetencje prodziekana ds. kształcenia | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Kompetencje prodziekana ds. kształcenia

Do zadań i kompetencji prodziekana ds. kształcenia należy w szczególności:

  1. nadzór nad tokiem studiów I i II stopnia;
  2. kształcenie ustawiczne (studia podyplomowe, kursy, seminaria);
  3. rozliczanie (semestralne i roczne) zajęć dydaktycznych;
  4. udział w komisjach ds. egzaminów dyplomowych;
  5. przygotowanie sprawozdań z przebiegu sesji egzaminacyjnej;
  6. przeprowadzanie hospitacji zajęć;
  7. udział w pracach Senackiej Komisji ds. kształcenia;
  8. przygotowanie wniosków o stypendia dla najlepszych studentów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (wnioski podpisuje dziekan);
  9. współpraca z Samorządem Studenckim i Kołami Naukowymi działającymi przy wydziale;
  10. poszukiwanie sponsorów i darczyńców.

(źródło: ZR nr 2/2024 z 8 stycznia 2024 r. – Regulamin organizacyjny WCh)