Kompetencje prodziekana ds. nauki | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Kompetencje prodziekana ds. nauki

Do zadań i kompetencji prodziekana ds. nauki należą w szczególności:

 1. przygotowanie wydziałowych wniosków subwencji badawczej;
 2. doktoraty (przygotowanie materiałów do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego);
 3. przewodnictwo wydziałowej komisji ds. nagród rektora za działalność naukowo-badawczą;
 4. sprawdzanie kwalifikacji oraz podpisywanie rachunków (umowa zlecenia, umowa o dzieło, promotorstwo);
 5. inicjowanie i przygotowanie corocznych sprawozdań z działalności naukowej wydziału (raporty);
 6. przygotowanie i prowadzenie sesji sprawozdawczych;
 7. przygotowanie propozycji podziału kwot dotacji SB przeznaczonych na finansowanie działalności naukowo-badawczej (propozycje zatwierdza dziekan);
 8. organizacja seminariów wydziałowych;
 9. udział w pracach Senackiej Komisji ds. nauki;
 10. współpraca naukowa z zagranicą – wyjazdy zagraniczne pracowników wydziału;
 11. konferencje organizowane lub współorganizowane przez wydział;
 12. udział pracowników w konferencjach krajowych;
 13. poszukiwanie sponsorów i darczyńców;
 14. poszukiwanie nowych koncepcji i rozwiązań organizacyjnych w zakresie współpracy naukowej (w ramach wydziału oraz z jednostkami zewnętrznymi).

(źródło: ZR nr 2/2024 z 8 stycznia 2024 r. – Regulamin organizacyjny WCh)