Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zaprasza do udziału w organizowanym corocznie Konkursie Chemicznym „Wygraj Indeks”.

Celem konkursu jest, rozwijanie zainteresowań chemią szerokiego kręgu młodzieży, możliwość sprawdzenia swej wiedzy poza szkołą i porównania jej z rówieśnikami z różnych stron Polski, jak również możliwość bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem akademickim.

Konkurs przeprowadzany jest na podstawie regulaminu Konkursu zatwierdzonego Uchwałą Senatu PG nr 88/2021/XXV z 10 lutego 2021 r., a adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i składa się z dwóch etapów:

 

Etap I

Etap I polega na rozwiązaniu zadań i problemów chemicznych. Zadania zostają opublikowane corocznie na stronie Konkursu. 

Prace można przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na uczelnianą platformę eNauczanie od 15 listopada do 15 lutego roku następnego.

Wygraj Indeks 2024

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie z zadaniami.

Informacje o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu zostaną zamieszczone na stronie Konkursu w terminie do 28 lutego.

 

Etap II

Etap II polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań i odbywa się na terenie Uczelni w sobotę 23 marca 2024 roku o godzinie 11:00 w sali Audytorium Novum.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz formy przeprowadzenia II etapu Konkursu, przy czym zobowiązuje się do poinformowania uczestników o ewentualnej zmianie przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Informacja taka pojawi się na stronie Konkursu.

W przypadku przeprowadzania II etapu na terenie uczelni
Laureaci I etapu Konkursu podczas uczestnictwa w II etapie mają obowiązek posiadania przy sobie:
  • dowodów tożsamości lub w przypadku nieletnich – legitymacji szkolnych,
  • przyborów do pisania,
  • rozbudowanych kalkulatorów naukowych.
W przypadku przeprowadzania II etapu w trybie zdalnym

Etap II polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań i odbywa się synchronicznie poprzez platformę MS Teams oraz eNauczanie. Dostęp do II etapu otrzymają wyłącznie osoby zakwalifikowane w etapie I. W dniu finału prosimy o zalogowanie się 15 minut przed rozpoczęciem konkursu na platformie MS Teams. Linki dla każdej grupy dostępne będą na platformie eNauczanie.

Aby dołączyć do spotkania nie będzie wymagane posiadanie konta MS Teams. Ważne jednak, aby podczas logowania podać pełne imię i nazwisko w celu weryfikacji. Pierwsze 15 minut będzie poświęcone sprawom organizacyjnym. Zostaną również Państwo poproszeni o włączenie kamery. Prace osób, które nie udostępnią obrazu kamery na cały czas ich pisania nie będą sprawdzane. Po wstępie, zostaną udostępnione zadania finałowe. Będzie to 5 zadań, na których rozwiązanie będą Państwo mieli 60 minut. Dodatkowe 15 minut przeznaczone będzie na przesyłanie rozwiązań. Podobnie jak w etapie I należy przygotować pojedynczy plik PDF i umieścić go na platformie eNauczanie. Po wyznaczonym czasie nie będzie można wysłać rozwiązań. Proszę wcześniej przygotować:

  • kalkulator naukowy
  • układ okresowy pierwiastków
  • kartkę i długopis lub tablet
  • narzędzia do przygotowania pliku PDF (aparat / skaner / tablet)

Przez cały czas trwania II etapu konkursu będą Państwo mieli kontakt z opiekunem grupy. W tym czasie można zgłaszać do niego wszystkie problemy. W trakcie rozwiązywania zadań nie można opuszczać kadru kamery.

Posiadanie kamery oraz mikrofonu i głośników lub słuchawek jest wymogiem niezbędnym do uczestnictwa w II etapie konkursu w trybie zdalnym.

Zadania z poszczególnych etapów Konkursu wraz z rozwiązaniami zostaną opublikowane na stronie internetowej w ciągu 7 dni roboczych od daty przeprowadzenia Konkursu.

Wyniki

Wyniki i lista laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej w ciągu 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia Konkursu.

Rozwiązania do zadań z poszczególnych etapów Konkursu zostaną opublikowane na stronie Konkursu w ciągu 7 dni roboczych od daty przeprowadzenia Konkursu.

Dyplomy zostaną przesłane laureatom drogą elektroniczną do dnia 15 kwietnia. Osoby, które chciałyby otrzymać papierowy dyplom klasyczną pocztą proszone są o kontakt z podaniem adresu do wysyłki.

Laureaci zostaną przyjęci na Wydział Chemiczny PG na zasadach przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej dla laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów (Uchwała Senatu PG Nr 224/2018/XXIV z 12 grudnia 2018 r.).

Aktualne informacje o Konkursie zawsze publikowane są na stronie Konkursu.

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować do dr hab. Katarzyny Kazimierczuk
e-mail: katarzyna.kazimierczuk@pg.edu.pl  telefon: +48 58 347 23 29.

W przypadku problemów technicznych na platformie eNauczanie proszę kontaktować się z dr. inż. Andrzejem Okuniewskim
e-mail: andrzej.okuniewski@pg.edu.pl.