O konkursie | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

O konkursie

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zaprasza do udziału w organizowanym corocznie Konkursie Chemicznym „Wygraj Indeks”.

Celem konkursu jest, rozwijanie zainteresowań chemią szerokiego kręgu młodzieży, możliwość sprawdzenia swej wiedzy poza szkołą i porównania jej z rówieśnikami z różnych stron Polski, jak również możliwość bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem akademickim.

Konkurs przeprowadzany jest na podstawie regulaminu Konkursu zatwierdzonego Uchwałą Senatu PG nr 88/2021/XXV z 10 lutego 2021 r.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i składa się z dwóch etapów:

Etap I

Etap I polega na rozwiązaniu zadań i problemów chemicznych. Zadania zostają opublikowane corocznie na stronie Konkursu 15 listopada. Zgłoszenie i odpowiedzi do zadań umieszcza się w formularzu on-line.

Formularz dostępny jest od 25 listopada do 15 lutego roku następnego.

W przypadku uczestników nieletnich do pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszeniową (załącznik 1) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2) podpisanych przez opiekuna prawnego uczestnika konkursu.

Prace uczestników nieletnich bez dołączonych załączników nie będą sprawdzane.

Informacje o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu zostaną zamieszczone na stronie Konkursu w terminie do 28 lutego.

Etap II

Etap II polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań i odbywa się na terenie Uczelni w ostatnią sobotę marca.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz formy przeprowadzenia II etapu Konkursu, przy czym zobowiązuje się do poinformowania uczestników o ewentualnej zmianie przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Informacja taka pojawi się na stronie Konkursu.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, dotyczącą ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, oraz nadal trwającym zakazem organizacji imprez masowych, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz przeprowadzenia II etapu Konkursu on-line.

Laureaci I etapu Konkursu – mają obowiązek posiadania przy sobie dowodu tożsamości lub w przypadku nieletnich – legitymację szkolną, przybory do pisania oraz rozbudowane kalkulatory podczas uczestnictwa w II etapie Konkursu.

Zadania z poszczególnych etapów Konkursu wraz z rozwiązaniami zostaną opublikowane na stronie internetowej w ciągu 7 dni roboczych od daty przeprowadzenia Konkursu.

Wyniki i lista laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej w ciągu 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia Konkursu.
Dyplomy zostaną przesłane laureatom do dnia 15 kwietnia.

Laureaci zostaną przyjęci na Wydział Chemiczny PG na zasadach przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej dla laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów (Uchwała Senatu PG nr 303/2015/XXIII z 21 października 2015 r.).

Aktualne informacje o Konkursie zawsze publikowane są na stronie Konkursu.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować do dr hab. Katarzyny Kazimierczuk
e-mail: katarzyna.kazimierczuk@pg.edu.pl  telefon: +48 58 347 23 29 (z uwagi na pracę zdalną, kontakt telefoniczny może być utrudniony).