Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO*) informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233);
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: – iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Pani/Pana praw;
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu rekrutacji oraz przebiegu konkursu WYGRAJ INDEKS (Konkurs) na podstawie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizację dokumentów;
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu, w jakim zostały zebrane tj. do okresu rozstrzygnięcia Konkursu (6 miesięcy), a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.);
 5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa (sądy, policja itp.);
 6. Przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu w jakim zostały one zebrane,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji i przebiegu Konkursu;
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
 9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).