Cele projektu | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Cele projektu

Zamierzeniem projektu jest zbadanie procesu fermentacji metanowej w obecności biodegradowalnych komponentów polimerowych z uwzględnieniem obróbki wstępnej biomasy w celu optymalizacji przebiegu procesu. Badania zostaną przeprowadzone na frakcji organicznej odpadów z selektywnej zbiórki oraz frakcji organicznej oddzielonej od zmieszanych odpadów komunalnych. Badania odniosą się również do powiększania skali procesu oraz oceny właściwości nawozowych pofermentu.

Projekt nawiązuje do innowacyjnych rozwiązań technologicznych, w zakresie produkcji biogazu i utylizacji pofermentu prowadzących do zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowe cele projektu obejmują:

  • Ocenę rynku polimerów biodegradowalnych pod kątem procedur obsługi i mapowania dostępności,
  • Analizę jakości wsadu i jej wpływu na proces wraz z ustaleniem czynników projektowych,
  • Oszacowanie modelowego wsadu z biodegradowalnymi polimerami,
  • Ocenę jakości otrzymanego biogazu,
  • Powiększanie skali procesu,
  • Określenie właściwości pofermentu i jego wykorzystanie.

Dalsze działania w ramach projektu będą związane z przewidywaniem i oceną obecności biodegradowalnych polimerów oraz ich wpływu na efektywność procesu, wraz z określeniem ich losu w pofermencie. Obecność niepożądanych substancji – złożonych często z polimerów biodegradowalnych, które z czasem mogą przekształcić się w mikrodrobiny plastiku - stanowiące niejednorodny charakter odpadów komunalnych, może utrudniać realizację procesu technologicznego. Jednak planowane działania badawcze w ramach projektu mają odpowiedzieć na pytania, czy obecność biodegradowalnych polimerów we wsadzie może wpłynąć na proces lub zmniejszyć jego wydajność.

Projekt przyczyni się do poszerzenia wiedzy opartej na badaniach. W ramach działań projektowych zbadany zostanie problem środowiskowy, który stale rośnie z powodu ciągłego wzrostu produkcji polimerów i wynikający z tego nowy problem środowiskowy związany z nie w pełni rozpoznanymi biodegradowalnymi polimerami w środowisku. Celem jest przewidzenie tego i zbadanie ich rzeczywistego wpływu na proces. Polimery biodegradowalne są szczególnie popularne w przemyśle spożywczym jako materiały opakowaniowe i jednorazowe przybory kuchenne. Obecnie nie istnieją żadne szczególne wymagania dotyczące wychwytywania bioplastików i biodegradowalnych polimerów ze strumieni odpadów.

Politechnika Gdańska posiada własną instalację do procesów fermentacji metanowej, która powstała w ramach wcześniejszego projektu POM-BIOGAS. Znamy jego zalety i wady. Posiadamy również własną sprawdzoną metodologię, procedury badawcze oraz wiedzę praktyczną z zakresu fermentacji metanowej. W tym zakresie planujemy unowocześnić posiadaną przez nas instalację m.in. poprzez usprawnienie układu cyrkulacji oraz dodanie dodatkowych czujników.

Wyniki projektu zostaną osiągnięte w ramach pięciu pakietów roboczych projektu, odpowiadających powyższym celom szczegółowym.