Aparatura badawcza | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aparatura badawcza

Wyposażenie laboratoriów badawczych i dydaktycznych Katedry Chemii Analitycznej

Pracownie dydaktyczne, naukowe i laboratoria należące do Katedry Chemii Analitycznej obejmują ogółem lokale o powierzchni 1500 m2. Obecnie większość biur i laboratoriów Katedry znajduje się na drugim piętrze w lewym skrzydle budynku „Starej Chemii” (budynek nr 6). Ponadto, dzięki przebudowie nieużywanych pomieszczeń piwnicznych w tym budynku powstały trzy nowe laboratoria: Laboratorium Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej, Laboratorium Technik Chromatograficznych oraz Laboratorium Technik Spektroskopowych.

Spis aparatury dostępnej w Naszej Katedrze

Nazwa sprzętu Osoba odpowiedzialna
Atomowy Spektrometr Emisyjny (ASE BWB) [Budynek A Wydziału Chemicznego, 236] dr inż. Bartłomiej Cieślik
Atomowy Spektrometr Absorpcyjny z atomizacją w płomieniu (F-ASA Sens AA DUAL) [Budynek A Wydziału Chemicznego, 031] dr inż. Bartłomiej Cieślik
Atomowy Spektrometr Absorpcyjny z atomizacją w kuwecie grafitowej (GF-ASA Savant AAZ) [Budynek A Wydziału Chemicznego, 031] dr inż. Bartłomiej Cieślik
Atomowy Spektrometr Emisyjny z atomizacją w Plazmie Mikrofalowej (MP-AES 4210) [Budynek A Wydziału Chemicznego, 031] dr inż. Bartłomiej Cieślik
Atomowy Spektrometr Absorpcyjny – Technika Zimnych Par (CV-ASA) MA-3000 [Budynek A Wydziału Chemicznego, 031] dr inż. Małgorzata Rutkowska
Atomowy Spektrometr Absorpcyjny – Technika Zimnych Par (CV-ASA) MA-2000 [Budynek A Wydziału Chemicznego, 031] dr inż. Małgorzata Rutkowska
Mineralizator mikrofalowy Multiwave GO [Budynek A Wydziału Chemicznego, 227] dr inż. Bartłomiej Cieślik
Mineralizator mikrofalowy Multiwave 3000 [Budynek A Wydziału Chemicznego, 227] dr inż. Bartłomiej Cieślik
Spektrofotometr (Hach Lange DR3900) dr inż. Tomasz Majchrzak
Wysokosprawny chromatograf cieczowy sprzężony z tandemowym spektrometrem mas (Shimadzu Nexera X2) dr inż. Paweł Kubica
Chromatograf gazowy z systemem do analizy fazy nadpowierzchniowej oraz desorpcji termicznej, sprzężony z tandemowym spektrometrem mas (Shimadzu GCMS-TQ8050) [Budynek A Wydziału Chemicznego, 236C] dr inż. Paweł Kubica
Wysokosprawny chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas z analizatorem czasu przelotu oraz typu pojedynczy kwadrupol (Agilent 1290 Infinity 6540 Q-TOF) [Budynek A Wydziału Chemicznego, 011] dr inż. Weronika Hewelt-Belka
Wysokosprawny chromatograf cieczowy z detektorem z matrycą fotodiodową (Agilent 1100 Series) [Budynek A Wydziału Chemicznego, 011] dr inż. Weronika Hewelt-Belka
Wysokosprawny chromatograf cieczowy sprzężony z tandemowym spektrometrem mas (Agilent 1200 Series & Ultivo LC/TQ) prof. dr hab. inż. Andrzej Wasik
Dwuwymiarowy chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem ruchliwości jonów z analizatorem czasu przelotu oraz typu pojedynczy kwadrupol (Agilent 1290 Infinity II 6560 Ion Mobility LC/QTOF) [Budynek A Wydziału Chemicznego, 236E] prof. dr hab. inż. Andrzej Wasik
Wysokosprawny chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas z analizatorem typu potrójny kwadrupol/liniowa pułapka jonowa (Agilent 1200 & 4000 QTRAP AB SCIEX) prof. dr hab. inż. Andrzej Wasik
Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym i automatyczną przystawką do analizy fazy nadpowierzchniowej (Autosystem XL TurboMatrix 16 Perkin Elmer) [Budynek A Wydziału Chemicznego, 022] prof. dr hab. inż. Andrzej Wasik
System do przyspieszonej ekstrakcji za pomocą rozpuszczalnika (PLE) Fluid Management Systems [Budynek A Wydziału Chemicznego, 225] prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała
Chromatograf gazowy z detektorem BID firmy Thermo Quest [Budynek A Wydziału Chemicznego, 224] dr hab. inż. Marek Tobiszewski
Chromatograf gazowy z detektorem ECD [Budynek A Wydziału Chemicznego, 236C] dr hab. inż. Marek Tobiszewski
Chromatograf gazowy zintegrowany z termicznym desorberem (Termiczny desorber Unity Markes Series 2) z detektorem FID (Agilent 7820A) [Budynek A Wydziału Chemicznego, 236] dr hab. inż. Mariusz Marć
Network Headspace Sampler G1888 (Agilent) [Budynek A Wydziału Chemicznego, 236] dr hab. inż. Mariusz Marć
Chromatograf gazowy z detektorem FID i uECD (Agilent 8860) z automatycznym podajnikiem próbek [Budynek A Wydziału Chemicznego, 236] dr hab. inż. Mariusz Marć
Chromatograf gazowy (Agilent 7890A) sprzężony ze spektrometrem mas (Agilent 5975C) i automatycznym podajnikiem próbek [Budynek A Wydziału Chemicznego, 236b] dr hab. inż. Justyna Płotka-Wasylka
Elektroforeza kapilarna (Agilent 7100) wyposażona w detektor UV-VIS z matrycą diodową dr hab. inż. Justyna Płotka-Wasylka
Chromatograf gazowy (Agilent 7890A) z automatycznym podajnikiem próbek (Agilent 7693 autosampler) zintegrowany ze spektrometrem mas (Agilent 5877A) [Budynek A Wydziału Chemicznego, 226] prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała
Chromatograf gazowy (HP 5890 Series II) z automatycznym podajnikiem próbek i detektorem FID [Budynek A Wydziału Chemicznego, 226] prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała
Chromatograf gazowy (Agilent 7890B) zintegrowany z urządzeniem do analizy fazy nadpowierzchniowej  (Agilent 7697A headspace autosampler) z detektorem FID i ECD [Budynek A Wydziału Chemicznego, 226] prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała
Chromatograf gazowy (Carlo Erba GC 8000 Series) zintegrowany z detektorem PID i FPD [Budynek A Wydziału Chemicznego, 226] prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała
Chromatograf gazowy (Agilent 6890N) zintegrowany ze spektrometrem mas (Agilent 5973 Network MSD) oraz termicznym desorberem (Unity Markes 1.0) [Budynek A Wydziału Chemicznego, 226] prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała
Skaningowy spektrometr wielkości cząstek (SMPS 3938NL89 wyposażony w:  3082 Classifier, 3088 Neutralizer, 3081A Long DMA, 3085A Nano DMA, 3789 WCPC; TSI Germany) [Budynek A Wydziału Chemicznego, 236C] prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała
Optyczny spektrometr wielkości cząstek (OPS 3330; TSI Germany) [Budynek A Wydziału Chemicznego, 236C] prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała
Generator aerozolu z osuszaczem dyfuzyjnym (model 3073; TSI Germany) [Budynek A Wydziału Chemicznego, 236C] prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała
Impaktor 6-stopniowy (MiniMoudi; TSI Germany) [Budynek A Wydziału Chemicznego, 236C] prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała
PTR-TOF 1000 Ultra (IONICON; Innsbruck, Austria) [Budynek A Wydziału Chemicznego, 022] prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała;
dr inż. Tomasz Dymerski
QTRAP 2000 LC-MS/MS System (SCIEX ; Wien, Austria) dr inż. Tomasz Dymerski
Heracles II (Alpha MOS; Toulouse, France) dr inż. Tomasz Dymerski
GC x GC-TOFMS (LECO Corp., St. Joseph, Michigan, USA) dr inż. Tomasz Dymerski
Chromatograf jonowy – System DX ICS 3000 (Dionex Corporation, USC) [Budynek A Wydziału Chemicznego, 236B] prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska
Chromatograf jonowy – System DX ICS 1000 (Dionex Corporation, USC) [Budynek A Wydziału Chemicznego, 236B] prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska

Zaplecze aparaturowe Katedry jest niezwykle bogate i jest stale modyfikowane oraz uzupełniane, a w jego skład wchodzą, m. in. chromatografy gazowe z detektorami FID, ECD, NPD, MS, wysokosprawne chromatografy cieczowe z detektorami MS, DAD, fluorescencyjnym, IR i UV oraz tandemowy spektrometr mas, chromatografy jonowe,  spektrofotometry absorpcji atomowej, izotachoforegraf, aparat do elektroforezy kapilarnej, analizatory TOC/OWO, zestaw do analizy wstrzykowo-przepływowej, zestaw do woltamperometrii inwersyjnej (elektrochemiczny analizator śladowych zawartości metali), fotometry płomieniowe, analizator rtęci, spektrometr absorpcji atomowej z atomizacją w kuwecie grafitowej oraz z atomizacją w płomieniu, przenośny spektrofotometr, zestaw do oznaczania wody metodą Karla-Fishera, urządzenie do przyspieszonej ekstrakcji za pomocą rozpuszczalników, mineralizator mikrofalowy, urządzenie do liofilizacji oraz  detektor olfaktometryczny Sniffer.

Katedra wyposażona jest w unikalną w skali kraju i Europy aparaturę analityczna, a mianowicie dwuwymiarowy chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrią mas (detektor TOFMS wyposażony jest w analizator czasu przelotu jonów fragmentacyjnych). Zaawansowana aparatura badawcza umożliwia pełną charakterystykę próbek żywnościowych i środowiskowych. Ponadto, niedawno zakupiony został aparat PTR-TOFMS, który umożliwia wykonywanie pomiarów ilościowych w czasie rzeczywistym. Dzięki niemu możliwe jest badanie procesów zachodzących w próbkach metodą on-line. W Katedrze prowadzone są również prace nad nowymi rozwiązaniami technicznymi (elektronicznymi nosami), za pomocą których możliwe jest uzyskanie szybkiej informacji jakościowej o badanej próbce (np. informacji o jakości lub autentyczności żywności czy występującej uciążliwości zapachowej wokół dużego emitera zanieczyszczeń). Katedra jest również wyposażona w najnowocześniejsze chromatografy cieczowe, m.in. HPLC-MS-MS z liniową pułapką jonową oraz HPLC(UPLC)-QTOF-MS, które stanowią niezastąpione narzędzia w badaniach lipidomicznych i proteomicznych.