Badania | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Badania

Działalność naukowa Katedry jest bardzo różnorodna, a pracownicy bardzo często zaangażowani są w interdyscyplinarne projekty naukowe wymagające współpracy z naukowcami z innych dziedzin i instytucji, w tym uczelni i przedsiębiorstw krajowych jak i zagranicznych. 

Zakres prowadzanych badań naukowych:

 • Opracowanie nowych metodyk analitycznych w zakresie analizy śladów oraz analityki i monitoringu środowiskowego
 • Projektowanie, budowa oraz sprawdzanie charakterystyki analitycznej prototypowych rozwiązań urządzeń kontrolno-pomiarowych
 • Ocena stopnia zanieczyszczenia poszczególnych elementów środowiska oraz badania procesów w nim zachodzących (transport zanieczyszczeń, przemiany chemiczne, biodegradacja)
 • Opracowanie nowych technik wytwarzania materiałów o wysokim stopniu czystości
 • Organizacja badań międzylaboratoryjnych i testów biegłości

Zakres oferowanych usług i ekspertyz:

 • Opracowywanie rozwiązań w zakresie monitoringu i biomonitoringu środowiskowego
 • Ocena stopnia zanieczyszczenia elementów środowiska nieożywionego i ożywionego oraz badanie procesów w nich zachodzących i losu środowiskowego ksenobiotyków
 • Badanie jakości produktów żywnościowych z wykorzystaniem technik analitycznych
 • Projektowanie, konstruowanie, budowanie oraz sprawdzanie charakterystyki analitycznej prototypowych rozwiązań modułów stanowiących dodatkowe wyposażenie do standardowego sprzętu kontrolno-pomiarowego
 • Opracowywanie nowych technologii wytwarzania materiałów o specjalnych właściwościach i/lub wysokim stopniu czystości
 • Opracowywanie technologii wytwarzania nowych materiałów odniesienia
 • Organizacja porównań międzylaboratoryjnych
 • Ocena ekotoksyczności ksenobiotyków i ich mieszanin
 • Oferta szkoleniowa w zakresie: obsługi szerokiej gamy sprzętu analitycznego, kursy chromatografii gazowej i cieczowej (na różnym poziomie zaawansowania), kursy przygotowania próbek do analizy
 • Analiza jakościowa i ilościowa próbek materiałów o różnym składzie i różnego pochodzenia
 • Ocena jakości wody pitnej
 • Oznaczanie składników śladowych w gazach, cieczach i materiałach stałych
 • Ocena jakości powietrza atmosferycznego (pomiary imisji)
 • Pobieranie próbek oraz oznaczanie składu gazów odlotowych (pomiary emisji)
 • Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego (powietrze pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi)
 • Określanie stanu atmosfery na stanowiskach pracy
 • Budowa specjalnych modułów współpracujących z chromatografami gazowymi oraz cieczowymi przeznaczonymi do:
  - izolacji i wzbogacania analitów śladowych
  - osuszania strumienia gazów (osuszalniki permeacyjne)
  - oczyszczania strumienia gazów (zespoły filtrów)
  - odtleniania strumienia gazów
  - uwalniania analitów (desorbery termiczne)
 • Budowa i testowanie generatorów gazowych mieszanin wzorcowych
 • Opracowywanie nowych procedur analitycznych w zakresie analityki śladów i analityki środowiskowej
 • Przygotowywanie ekspertyz typu "Ocena oddziaływania na środowisko" - OOS

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt