Statut | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Statut

Statut Naukowego Koła Chemików
Studentów Politechniki Gdańskiej

Rozdział I
Zadania i formy pracy

1. Naukowe Koło Chemików organizuje studencki ruch naukowy na Politechnice Gdańskiej. Zadaniem studenckiego ruchu naukowego jest rozszerzanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności zdobywanych przez studentów w okresie studiów, a w szczególności:

 • rozwijanie i pogłębianie zainteresowań naukowych studentów, udział w przygotowywaniu do pracy przyszłej kadry naukowej,
 • inicjowanie i realizowanie prac mających na celu doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły wyższej,
 • realizowanie prac badawczych prowadzonych na Wydziale,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych i technicznych.

2. Formy pracy Naukowego Koła Chemików są następujące:

 • prowadzenie przez członków Koła zespołowych i indywidualnych prac naukowo-badawczych,
 • organizowanie i udział w spotkaniach i zjazdach naukowych, organizowanie i udział w obozach naukowych,
 • współpraca ze stowarzyszeniami naukowymi i technicznymi.

Rozdział II
Organizacja Naukowego Koła Chemików

3. Członkiem Naukowego Koła Chemików może zostać każdy student Politechniki Gdańskiej posiadający zainteresowania naukowe i wykazujący zainteresowanie jedną z form pracy wymienioną w rozdziale I, który przebył okres stażu zwany aspiranturą.

4. O przyjęciu studenta na staż zwany aspiranturą decyduje Zarząd na wniosek zainteresowanego.

5. O przyjęciu Aspiranta w poczet Członków Naukowego Koła Chemików decyduje Zarząd (na wniosek zainteresowanego).

6. Prawa Członka Naukowego Koła Chemików traci się w wyniku:

 • wystąpienia z Koła na własne żądanie,
 • wygaśnięcia uprawnień studenckich z wyjątkiem przypadku określonego w pkt.10,
 • wykluczenia z Koła decyzją Zarządu.

7. Osobie ukaranej czy wykluczonej z Koła przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków NKCh.

8. Członek Naukowego Koła Chemików ma prawo:

 • wybierać i być wybieranym do Zarządu Koła,
 • współdziałać w kształtowaniu kierunków działalności Koła w drodze swobodnego wypowiadania swych poglądów, zgłaszania wniosków na zebraniach NKCh,
 • oceniać działalność Zarządu Koła na Walnym Zebraniu NKCh, domagać się od Zarządu Koła uzasadniania podejmowanych decyzji,
 • uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Koło,
 • korzystać nieodpłatnie z wyposażenia i pomieszczeń NKCh.

9. Zarząd i Opiekun Koła mogą wystąpić z wnioskiem do Władz Uczelni o przyznanie nagrody dla wyróżniających się pracą i osiągnięciami Członków NKCh.

10. Zarząd Koła może nagrodzić honorowym członkostwem NKCh osoby mające szczególne zasługi dla rozwoju Koła.

11. W stosunku do Członka Naukowego Koła Chemików, który narusza regulamin lub uchwały Koła, lub który swą postawą szkodzi interesom NKCh, mogą być zastosowane kary określone przez Zarząd, z wykluczeniem z NKCh włącznie.

Rozdział III
Władze Naukowego Koła Chemików

12. Władze Koła stanowi Zarząd Koła wybrany z Członków NKCh.

13. Do zadań Zarządu należy sprawowanie pieczy nad bieżąca pracą Koła.

14. W skład Zarządu Naukowego Koła Chemików wchodzą:

 • Prezes NKCh,
 • Członkowie Zarządu.

15. Wybór Prezesa NKCh oraz Zarządu odbywa się w głosowaniu jawnym na Walnym Zebraniu, które jest zwoływane nie rzadziej niż raz w roku.

16. Zarząd lub poszczególni jego Członkowie mogą być odwołani (bezwzględną większością głosów) na nadzwyczajnym Walnym Zebraniu NKCh zwołanym na wniosek przynajmniej 1/3 Członków Naukowego Koła Chemików.

17. Na Walnym Zebraniu i na nadzwyczajnych zebraniach Naukowego Koła Chemików obowiązuje zwykła większość głosów przy obecności 2/3 uprawnionych do głosowania.

18. Prezes i Członkowie Zarządu NKCh odpowiedzialni są za prowadzenie dokumentacji Koła i za wszelkie inne materiały posiadane lub użytkowane przez Koło.

Rozdział IV
Siedziba i Opiekun Naukowego Koła Chemików

19. Nad pracą Zarządu na bieżąco czuwa Opiekun Koła.

20. Siedziba Naukowego Koła Chemików mieści się na Wydziale Chemicznym PG.

21. Umiejscowienie oraz charakter wielu prac obliguje Dziekana Wydziału Chemicznego do sprawowania roli opiekuńczej nad Kołem.

22. Funkcje opiekuna Koła pełni pracownik naukowy PG powołany przez Dziekana na wniosek Zarządu Koła.

23. W tym samym trybie może nastąpić odwołanie Opiekuna.

Rozdział V
Fundusze Naukowego Koła Chemików

24. Podstawowymi funduszami Koła są dotacje pochodzące z Politechniki Gdańskiej.

25. Za gospodarkę finansową Koła odpowiedzialny jest Prezes i Zarząd, ewentualnie Członek Koła upoważniony przez Zarząd Koła.

Rozdział VI
Postanowienia ogólne

26. Regulamin Naukowego Koła Chemików obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania Członków Koła i zatwierdzenie przez JM Rektora oraz Dziekana Wydziału Chemicznego.

27. W tym samym trybie dokonuje się zmian w regulaminie.

Uchwalono na Walnym Zebraniu dnia 2 listopada 1995 r.