#Pracownicy | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Program L’Oréal-UNESCO For women in science (Dla Kobiet i Nauki)

grafika tematyczna

Program ten ma na celu promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji badań, zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. W Polsce program prowadzony jest od 2001 roku. Organizatorem jest L’Oréal Polska wraz z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, Ministerstwem Edukacji i Nauki, Polską Akademią Nauk oraz UN Global Compact Network Poland.

Projekt adresowany jest do naukowczyń, prowadzących przełomowe badania w zakresie nauk o życiu.

Oxygenium Supporting Open Acess Publications

Oxygenium - Supporting Open Access Publications

Program Oxygenium Supporting Open Access Publications stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni w ramach Działania I.4 (Działania na rzecz zwiększenia liczby publikacji w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach). Środki w programie będą przeznaczone na finansowanie opłat za publikację artykułów w formule Open Access w czasopismach i wydawnictwach (w tym tzw. Data Journal dla Open Research Data).

Nowa książka pt. „Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne. Związki organiczne”

grafika tematyczna

Ukazała się nowa książka profesora Aleksandra Kołodziejczyka: Kołodziejczyk A., Kołodziejczyk A., „Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne. T. 2. Związki organiczne” (rok wydania 2023, liczba stron 950, ISBN 978-83-7789-715-7).

Dr inż. Paweł Wityk laureatem Programu im. Mieczysława Bekkera Bekker NAWA

Paweł Wityk, NAWA
Program Bekker NAWA to aktywne wsparcie dla mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie.

Dr inż. Paweł Wityk jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Wydziału Chemicznego PG. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zrozumieniu procesów uszkadzania DNA pod wpływem promieniowania wysokoenergetycznego, inżynierii biomedycznej oraz chemii analitycznej.

Ogłoszono XVIII konkurs dla młodych doktorów o Nagrodę im. A. Rojszczaka

grafika tematyczna

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz osiemnasty ogłosił konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka, tragicznie zmarłego znakomitego filozofa, jednego ze swoich założycieli i głównych animatorów. 

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną (5 tys. zł) przyznawaną młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat od złożenia wniosku. Kandydatów do Nagrody mają prawo zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe. 

Misja NASA ASIA-AQ

grafika tematyczna

Dr inż. Wojciech Wojnowski z Katedry Chemii Analitycznej bierze udział w misji NASA ASIA-AQ (Airborne and Satellite Investigation of Asian Air Quality). Celem misji jest badanie jakości powietrza nad metropoliami Azji wschodniej i południowo-wschodniej. Zadaniem dr. Wojnowskiego będzie monitorowanie stężenia LZO i WWA w troposferze. Będzie obsługiwał specjalnie w tym celu zaprojektowane i skonstruowane spektrometry mas reakcji przeniesienia protonu (ang.

Nasz sukces w konkursie Narodowego Centrum Nauki WEAVE - UNISONO

grafika tematyczna
Na naszym Wydziale w latach 2024-2026 będzie realizowany międzynarodowy projekt dofinansowany przez NCN pt. „Zrównoważone poliuretany ”od kołyski aż po grób” z użyciem enzymów”, kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Janusz Datta, a kwota dofinasowania wynosi 1 077 200zł.

Projekt został przygotowany w KTP przy współudziale dr inż. Pauliny Parchety-Szwindowskiej oraz dr inż. Ewy Głowińskiej (główne wykonawczynie w projekcie). Zatrudnieni zostaną także doktoranci i studenci.

Konkurs Komitetu Chemii Analitycznej PAN na najlepsze prace doktorskie

grafika tematyczna

Komitet Chemii Analitycznej PAN po raz kolejny ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu chemii analitycznej. Promotorzy i recenzenci prac, dziekani wydziałów i przewodniczący rad dyscyplin, w których była broniona praca mogą zgłaszać prace do konkursu.

Nagrody  przyznawane  są  w  następujących kategoriach: 

Subskrybuj #Pracownicy