Gdańska Chemia Akademicka | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Gdańska Chemia Akademicka

Konsorcjum Gdańska Chemia Akademicka zostało powołane 9 lipca 2015 i ma na celu lepsze wykorzystanie wspólnego potencjału naukowego Wydziału Chemicznego PG oraz Wydziału Chemii UG. Ma to sprzyjać większej efektywności badań naukowych i dydaktyki oraz działań ukierunkowanych na pozyskiwanie funduszy na działalność badawczą i dydaktyczną ze źródeł krajowych i unijnych.

Uroczyste podpisanie umowy o utworzeniu konsorcjum odbyło się, po zaakceptowaniu jej przez Rady Wydziałów, w kampusie Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Umowę podpisali Dziekani Wydziałów: prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski i prof. dr hab. Piotr Stepnowski w obecności JM Rektorów: PG, prof. dr hab. inż. Henryka Krawczyka i UG, prof. dr hab. Bernarda Lammka oraz prodziekanów obu jednostek.

Stanowi to sformalizowanie realizowanej od szeregu lat współpracy między Wydziałami, a nadanie jej określonych form organizacyjnych powinno zwiększyć intensywność i skuteczność działań nie tylko w zakresie wspólnie realizowanych projektów, ale także w obszarze dydaktyki, w szczególności realizacji prac doktorskich we wszystkich obszarach nauk chemicznych: chemii, biochemii, biotechnologii, ochronie środowiska i technologii chemicznej. Będzie to stymulacją do rozwoju młodej kadry naukowej poprzez wspólną realizację projektów badawczych i mobilność międzynarodową. Ułatwi także upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych, co z kolei będzie skutkowało powszechniejszym ich wdrażaniem.