Inwestycje i rozwój | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Inwestycje i rozwój

Fundusze Europejskie
 
Roboty budowlane wraz z wyposażeniem obiektu zakończono 13.08.2018r.
 
W dniu 30.08 2018 r. obiekt, decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Gdańska otrzymał pozwolenie na użytkowanie.
 
Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło w dniu 16.10.2018 r.
 
Wartość projektu 11 153 958,68 PLN

Program

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa

OP 4. Kształcenie zawodowe

Działanie

4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie
o profilu praktycznym

Nazwa projektu:

„Rozbudowa i przebudowa budynku "Chemia C" Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej dla potrzeb kształcenia kadr dla rozwoju technologii w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw”

Nr umowy:

RPPM.04.02.00-22-0001-16-00

Wartość projektu:

9 990 000,00 PLN

Termin realizacji projektu:

01/01/2017-30/09/2018

Opis Projektu

Projekt jest ukierunkowany na poprawę jakości kształcenia oraz dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb przedsiębiorstw działających w branży elektroenergetyki, energetyki, technologii chemicznej i przetwórstwa chemicznego (w tym paliw), poprzez utworzenie kierunku studiów II stopnia o profilu praktycznym pn. Inżynieria i Technologie Nośników Energii.

Przedsięwzięcie realizowane na potrzeby Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie i obejmie:

• rozbudowę i przebudowę istniejących obiektów, służących prowadzeniu działalności dydaktycznej, w tym laboratoriów dydaktycznych, pracowni praktycznych i komputerowych oraz bibliotek, wraz z niezbędnym zagospodarowaniem otoczenia;

• wyposażenie i doposażenie istniejących obiektów, służących prowadzeniu działalności dydaktycznej, w tym laboratoriów dydaktycznych.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

wybudowanie/przebudowanie i wyposażenie projektowanych pomieszczeń w standardzie "pod klucz": wszystkie pomieszczenia dydaktyczne zostaną wyposażone w stoły i krzesła, w audytorium zamontowane zostaną tablice i wyposażenie multimedialne w postaci rzutników, tablicy multimedialnej i

systemu nagłośnienia sali ze zintegrowanym z oświetleniem i zaciemnieniem systemem sterowania, laboratoria zostaną wyposażone w digestoria, a zaplecze sanitarne w komplet urządzeń, niezbędnych do jego uruchomienia i funkcjonowania. Budynek zostanie wyposażony w dźwig osobowy, co

umożliwi korzystanie z sal osobom z niepełnosprawnością ruchową.

Przeznaczenie pomieszczeń:

 • Audytorium na 135 osób - sala wykładowa z wyposażeniem multimedialnym, magazyn Audytorium,
 • Laboratorium Technologii Przetwarzania Nośników Energii z instalacjami w skali ćwierć- i półtechnicznej,
 • Laboratorium Badania Powierzchni Materiałów - 2 sale z wejściem z korytarza i oświetleniem naturalnym:
 • Laboratorium 1. (39 m2) - pracownia do zajęć laboratoryjnych z przedmiotów: Technologie Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych (badania powłok, czynności inspektorskie) i Galwanotechnika (otrzymywanie i badanie powłok metalowych, testy normowe);
 • Laboratorium 2. (67 m2) - pracownia do badań korozyjnych typu elektrochemicznego i korozji metali lub stopów oraz pracownia przygotowawcza z ustawionymi będą stałe przyrządami (wagi, destylarka wody, przyrządy odrywowe, itp.) i wydzielonym miejscem do przygotowania roztworów i pracy z niebezpiecznymi substancjami i do realizacji części eksperymentalnych prac dyplomowych.
 • Laboratorium Biologii Molekularnej o pow. 50 m2 na parterze w części projektowanej; w zakresie zagadnień: Mikrobiologia Ogólna, Mikrobiologia Przemysłowa, Biologia Molekularna, Inżynieria podstawowa, Inżynieria II, Diagnostyka Molekularna, Techniki Amplifikacji,
 • Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii o powierzchni 36 m2 na parterze budynku w następującym zakresie tematycznym: badanie zasobów, możliwości pozyskania, konwersji, magazynowania i transportu energii ze źródeł odnawialnych, możliwości odzyskiwania energii odpadowej w procesach przemysłowych i sposoby jej zagospodarowania, opracowanie procesów technologicznych recyklingu materiałowego.
 • miejsca pracy własnej studentów,
 • bar studencki na 70 miejsc, zaplecze kuchenne (w części istniejącej budynku Chemia C),
 • szatnia na 135 osób,
 • powierzchnia ogólnodostępna (hol, toalety, komunikacja),
 • pomieszczenia administracyjne, pow. 46 m2,
 • niezadaszone wyjście na taras otwarty.

Projektowany układ nowego obiektu oraz jego lokalizacja poprawią walory przestrzenne, architektoniczne i sytuacyjne zespołu istniejącego.