Praktyczne zastosowania chromatografii cieczowej | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Praktyczne zastosowania chromatografii cieczowej

Praktyczne zastosowania chromatografii cieczowej

termin kursu: do uzgodnienia indywidualnie
kierownik kursu: prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
e-mail: agawasik@pg.edu.pl
tel. 666 055 621 lub 58 347 18 33 

opłata za uczestnictwo w szkoleniu: 1500 PLN (cena nie obejmuje noclegów i wyżywienia)
Uwaga: Istnieje możliwość połączenia kursu: „Praktyczne zastosowanie chromatografii cieczowej” z kursem „LC-MS”. Całkowity koszt w takim przypadku wynosi 3000 PLN.

W ramach kursu przewiduje się:

 • 12 godzin wykładów obowiązkowych oraz 5 wykładów 20 minutowych do wyboru,
 • 20 godzin ćwiczeń laboratoryjno - seminaryjnych (zakres ćwiczeń dostosowany będzie do preferencji kursantów- próbki środowiskowe, spożywcze, ekstrakty roślinne itp.),
 • 3 godziny zajęć konsultacyjno-seminaryjnych (tematyka wg preferencji uczestników kursu).

Tematyka wykładów:

 • retencja i selektywność oraz mechanizmy retencji w normalnym i odwróconym układzie faz, chromatografii jonowej, chromatografia wykluczenia,
 • problematyka doboru optymalnego układu chromatograficznego / programu elucji i techniki oraz warunków detekcji, efektywna eksploatacja aparatury do HPLC,
 • wykorzystanie techniki LC-MS i LC-MS/MS,
 • nowe detektory wykorzystywane w chromatografii cieczowej,
 • ultra sprawna chromatografii cieczowa - możliwości i zagrożenia,
 • problemy w oznaczeniu ilościowym w chromatografii,
 • techniki przygotowania próbek do analizy chromatograficznej - „off line” i „on-line”,
 • walidacja metod analitycznych w chromatografii cieczowej,
 • nowe kierunki rozwoju techniki chromatografii cieczowej.

Do wyboru jako wykłady dodatkowe:

 • Podstawy i zastosowania chromatografii z fazą ruchomą w stanie nadkrytycznym (SFC).
 • Postawy i zastosowanie elektroforezy kapilarnej (EC).
 • Technika chromatografii chiralnej.
 • Dwuwymiarowa chromatografia cieczowa.
 • Techniki łączone.
 • LC-NMR.

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:

 • możliwości i problemy stosowania techniki ultra sprawnej (ultra szybkiej) chromatografii cieczowej (UPLC),
 • identyfikacja związków chemicznych z zastosowaniem technik LC-DAD/MS,
 • technika LC- MS/MS.

Opłatę za uczestnictwo w kursie należy uiścić przed terminem kursu na konto bankowe:
BZ WBK 78 1090 1098 0000 0001 2048 0998
(z odpowiednim dopiskiem – „nazwa kursu”)

Zgłoszenie należy kierować na adres e-mail
formularz