Barbara Becker

Barbara Becker (1946)

Kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej, 2009-2017

Chemia i synteza związków kompleksowych
Chemia związków krzemoorganicznych

Urodziła się 12 grudnia 1946 r. w Gdyni. Szkołę średnią (II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Gdyni) ukończyła w roku 1964 i rozpoczęła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Studia ukończyła w 1969 roku, uzyskując stopień i tytuł mgr inż. chemii na specjalności lekkiej syntezy organicznej. Od razu, po ukończeniu nauki, w roku 1969 rozpoczęła pracę w Katedrze Chemii Nieorganicznej Politechniki Gdańskiej, kolejno jako asystent stażysta, asystent i starszy asystent. Na przełomie lat 1975/76 odbyła czteromiesięczny staż naukowy w Universität Rostock (Niemcy). W roku 1978 otrzymała stopień doktora nauk chemicznych (Wydział Chemiczny PG) na podstawie rozprawy doktorskiej „Badanie przebiegu reakcji siarki z arylowodorosilanami oraz jej produktów arylosilanotioli” obronionej 25 stycznia i rozpoczęła pracę na stanowisku adiunkta. W latach 1983-1985 odbyła staż podoktorski w Département de Chimie Organique Fine, Laboratoire des Organométalliques, Université Montpellier II des Sciences et Techniques du Languedoc we Francji. Powróciła tam jeszcze we wrześniu 1993 roku jako visiting professor. W międzyczasie, w roku 1989, Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej nadała jej stopień doktora habilitowanego w zakresie chemii organicznej na podstawie rozprawy zatytułowanej „Reakcje siarki elementarnej z wodoro- i polisilanami”. W latach 1991-1996 zatrudniona była na stanowisku profesora nadzwyczajnego PG. W roku 1993 odwiedziła Max-Planck-Institut für Festkörperforschung w Stuttgarcie (Niemcy), zaś w czerwcu 2001 roku, jako visiting scientist, przebywała w Institut für Anorganische Chemie, Rheinisch-Westfälischen Technische Hochschule w Aachen (także Niemcy). W latach 2002-2005 pełniła funkcję Prodziekana ds. Nauki Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Była również opiekunem naukowym koła naukowego „Hybryda” – Sekcji Studenckiej Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, od momentu jej powstania w 2003 roku do 2016 roku. W latach 2007-2011 zatrudniona była na stanowisku profesora nadzwyczajnego PG. Tytuł naukowy profesora nauk chemicznych został jej nadany w roku 2008. W latach 2009-2017 kierowała Katedrą Chemii Nieorganicznej Politechniki Gdańskiej, w tym od 2012 roku jako profesor zwyczajny PG. Od 2016 roku jest Przewodniczącą Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Pani Profesor ma na swoim koncie liczne publikacje naukowe i dydaktyczne, jak również odznaczenia, m.in. Złoty Krzyż Zasługi (1990 r.), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1999 r.) czy Złoty medal za długoletnią służbę (2010 r.), jak również wiele nagród Rektora PG – tak naukowych, jak i dydaktycznych.

Wypromowani doktorzy:

Profesor Barbara Becker jest matką Ewy, muzyka i pedagoga, oraz babcią Mikołaja. Jej hobby to m.in. nowe technologie, introligatorstwo i popularyzacja nauki.

Autor: Anna Mietlarek-Kropidłowska (red. Andrzej Okuniewski)