Tematyka Badań

 • Inżynieria układów wielofazowych
 • Oddziaływania na granicy faz - otrzymywanie nanocząstek srebra metodą chemicznej redukcji w układach mikroemulsyjnych. Otrzymywanie materiałów o właściwościach bakteriobójczych (tkaniny modyfikowane nanosrebrem)
 • Hydrodynamika i wymiana masy w układach dwufazowych oraz trójfazowych
 • Hydrodynamika napowietrzanych reaktorów pętlicowych z mieszaniem mechanicznym
 • Specjalne fluidalne reaktory pętlicowe do oczyszczania ścieków
 • Hydrodynamika reaktora cyklonowego - hydrodynamika reaktora SFR. Analiza rozkładu ciśnień w reaktorze SFR. Określenie skuteczności usuwania lotnych związków organicznych w reaktorze cyklonowym z wykorzystaniem wybranych absorbentów. Zastosowanie modelowania metodą elementów skończonych do symulacji hydrodynamiki fazy ciekłej w reaktorze cyklonowy. Analiza profili prędkości fazy ciekłej i gazowej w reaktorze SFR
 • Charakterystyka reaktorów przepływowych
 • Technologie gazu z łupków:
  - Aspekty promieniotwórczości naturalnej
  - Aspekty środowiskowe dotyczące wydobycia gazu z łupków
  - Geofizyka wiertnicza i sejsmika w poszukiwaniu złóż niekonwencjonalnych
  - Nowe metody perforacji
 • Ciecze jonowe - właściwości powierzchniowo czynne cieczy jonowych, ciecze jonowe w układach mikroemulsyjnych, ciecze jonowe jako rozpuszczalniki wspomagające micelizację związków powierzchniowo czynnych. Separacja tlenku węgla (IV) z biogazu z zastosowaniem cieczy jonowych.
 • Precypitacja sub-mikrocząstek i badania ich właściwości i zastosowań, w tym, katalitycznych
 • Aspekty elektrochemiczne - mikrobiologiczne ogniwa paliwowe. Usuwanie związków organicznych z wody za pomocą elektrochemicznie wytwarzanej mieszaniny utleniającej zawierającej chlor i tlen
 • Wzbogacanie i wydzielanie białek serwatki
 • Biofiltracja powietrza zanieczyszczonego parami substancji organicznych
 • Uzdatnianie wody - usuwanie zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych z wody, proces koagulacji i filtracji na filtrach wgłębnych, procesy fotokatalityczne w usuwaniu zanieczyszczeń, uzdatnianie wody rekreacyjnej, analiza zanieczyszczeń wody rekreacyjnej
 • Sorpcyjne oraz membranowe techniki i technologie rozdzielania i wzbogacania mieszanin w skali od laboratoryjnej do procesowej oraz otrzymywania czystych składników/grup składników technikami i metodami sorpcji i chromatografii cieczowej (P-HPLC), z eluentem nadkrytycznym (P-SFE/P-SFC), gazowej (P-GC)
 • Poszukiwanie nowych leków naturalnych oraz standaryzacja leku roślinnego
 • Katalityczne i bez-katalityczne technologie rafinacji ropy naftowej
 • Procesy fotokatalityczne - otrzymywanie nowych fotokatalizatorów. Separacja magnetyczna. Fotokonwersja CO2 do metanu i lekkich węglowodorów. Otrzymywanie nanocząstek Cu/TiO2 o właściwościach dezodoryzujących. Otrzymywanie powierzchni samoczyszczących. Oczyszczanie ścieków generowanych na jednostkach pływających metodą fotochemiczną. Reaktory fotokatalityczne
 • Przemysłowa analityka techniczna i procesowa
 • Aparatura do rozdzielania, wzbogacania i analizy składu złożonych mieszanin związków
 • Aparatura do badań naukowych, biomedycznych, kontroli jakości produktów
 • Fermentacja metanowa - zagospodarowanie odpadów metodą fermentacji metanowej, kofermentacja 
 • Technologie biopaliw ciekłych i gazowych, otrzymywania wodoru z odpadów organicznych